2014 Yılı Serbets Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavir (YMM) Aagari Ücret Tarifesi     

 
 
2014 YILI SMMM ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
Maliye Bakanlığından :
 
2014 YILI
SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 02/01/1070 tarihli ve 20390 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2014 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.
 
2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK ASGARİ ÜCRETLERİ
 
TABLO I
 T  K  B  İŞİN MAHİYETİ 1.GRUP İLLER (TL) 2.GRUP İLLER (TL) 3.GRUP İLLER (TL) 4.GRUP İLLER (TL)
işçisiz 1-3
işçili
4-9
işçili
10 ve daha
fazla işçili
işçisiz 1-3
işçili
4-9
işçili
10 ve daha
fazla işçili
işçisiz 1-3
işçili
4-9
işçili
10 ve daha
fazla işçili
işçisiz 1-3
işçili
4-9
işçili
10 ve daha
fazla işçili
I     DEFTER TUTMA                                
  1  
İşletme Defteri
                               
   
A
Taşımacılık, Hizmet, Alım-Satım
83
96
108
147
77
83
96
128
64
77
102
115
57
64
77
83
    B  İmalat-İnşaat 121 128 166 204 102 115 128 147 96 102 121 128 83 96 115 128
    C  Zirai Kazançlar 83 96 115 147 77 83 96 128 64 77 102 115 57 64 77 83
    D  Apartman ve Site Yönetimi 96 108 115 153 83 89 96 140 70 77 83 96 57 64 70 121
    E  Dernek ve Vakıflar 110 121 133 174 93 98 104 121 75 81 87 104 58 64 69 87
  2    Serbest Meslek Kaz. Def. 128 140 147 185 121 128 147 166 108 121 128 147 96 102 108 147
  3   Dernekler ve Vakıflar                                
     
a) Merkez
128
140
147
204
108
119
128
147
96
102
108
140
77
83
96
108
      b) Şubeler 64 77 83 108 57 64 77 89 45 57 64 77 38 45 57 64
  4   Bilanço Esasına Göre Def.                                
    A
Şahıs Firmaları, Adi Ortaklık
                               
     
a) Hizmet
223 242 261 300 172 217 255 268 153 198 236 242 134 179 198 223
      b) Alım-Satım 242 261 281 319 185 236 255 287 172 217 255 261 153 198 217 242
      c) İmalat-İnşaat 261 281 300 332 204 255 268 306 185 236 268 281 166 217 236 281
    B Hisseli Kom. ve Limited Şti                                
     
a) Hizmet
261
281
300
319
242
255
261
281
223
236
242
255
198
217
223
236
      b) Alım-Satım 300 319 338 351 261 268 281 319 242 249 261 268 217 223 236 242
      c) İmalat-İnşaat 332 351 370 408 300 313 351 370 261 268 281 287 236 242 249 261
    C Anonim Şirketler                                
     
a) Hizmet
370
408
466
555
332
370
408
466
300
332
370
415
268
306
344
370
 
 
 
b) Alım-Satım
408
446
485
574
370
427
459
497
332
370
408
446
306
344
370
408
 
 
 
c) İmalat-İnşaat
446
504
561
651
408
446
485
561
370
408
446
485
344
370
408
466
    D
Kooperatifler
                               
     
a) Köy Kalkınma ve Orman
115
128
140
159
102
115
121
140
96
102
115
121
83
96
102
115
 
 
 
b) Esnaf Kefalet
128
140
147
166
115
121
128
147
102
115
121
128
96
102
115
121
 
 
 
c) Turizm-Tüketim
281
300
313
351
249
268
287
313
223
242
268
281
204
217
230
249
 
 
 
d) Taşımacılık
300
313
332
370
268
287
306
332
242
268
287
293
204
223
242
261
 
 
 
e) Ür.-Sat. ve Yapı (İh.Us.)
319
332
351
389
287
300
319
351
261
287
306
313
223
242
261
281
 
 
 
f) Yapı (Emanet Usulü)
332
351
370
408
306
313
332
376
281
306
325
332
242
261
281
300
 
TABLO II
 
 
 
1. GRUP
2. GRUP
3. GRUP
4. GRUP
1   YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ        
 
A
 
Münhasıran Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı ile Ticari Kazanç ve Serbest Meslek Kazancı ile Diğer Gelir Unsurlarının Bildirimleri
280
260
240
220
  B  Münhasıran Menkul Sermaye ile Sair Kazanç ve İrat   Bildirimler 190 170 150 130
  C  Münhasıran Gayrimenkul Sermaye İradı ile Zirai  
Kazanç Bildirimler
95 75 55 55
2   KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ    280 260 240 220
3   DİĞER BEYANNAMELER        
 
A
KDV, Muhtasar ve Veraset ve İntikal Vergisi   
190
170
150
130
  B Banka Hesap Vaziyeti, SSK (Özel İnşaat-Aylık), Diğer  Beyan ve Bildir. 95 75 70 50
  C
Vergi Usul Kanunu mükerrer 227/4 nolu tebliğ hükümleri dışında kalan ve defter tutturup beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmayan vergi mükelleflerine ilişkin 340 nolu tebliğde belirtilen 4 nolu Aracılık sözleşmesine göre e-beyanname ile gönderilecek beyannamelerin gönderme ücreti
       
   
a) Aylık KDV E-Beyannameleri 
13 13 13 13
 
 
b) 3 Aylık Muhtasar E-Beyannameleri
13
13
13
13
 
 
c) Geçici E-Beyannameleri
13
13
13
13
 
 
d) Yıllık E-Beyannamele
19
19
19
19
    e) Aile hekimliği için verilecek E-Muhtasar beyanname 13 13 13 13
    f) Aile hekimliği için verilecek E-Bildirge (SSK) beyanname 13 13 13 13
 
TABLO III
 
 
 
1. GRUP
2. GRUP
3. GRUP
4. GRUP
1
 
 
 
A
 
 KURULUŞ İŞLEMLERİ
 Şahıs İşletmeleri
 a) İşçisiz
 
 
190
150
120
75
     b) İşçili    240 190 150 120
  B Adi Ortaklıklar   330 270 240 220
  C Kollektif ve Adi Komandit Şirketler 370 310 280 240
  D Hisseli Komandit, Limited Şirketler ve Kooperatifler  750 670 600 520
  E Anonim Şirketler    930 750 650 560
  F Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu    2.100 1.600 1.300 1.100
 
G
 
 Şube Açılışları
a) İl Sınırlarında 
 
230
170
150
130
    b) İl Dışında   460 350 300 250
2
 
 
A
DEĞİŞİKLİKLER
Adres Değişikliği  
 
190
150
120
75
 
B
Pay Devirleri   
220
190
150
120
 
C
 
Ana Sözleşme Değişiklikleri
a) Adi ortaklık, adi komandit ve kollektif şirketler ile   kooperatifler
220
190
150
120
 
 
b) Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler   
260
220
190
143
 
 
c) Anonim Şirketler
300
260
220
190
 
D
 
Sermaye Artırımı
a) Limited Şirketler  
750
660
560
470
 
 
b) Anonim Şirketler   
930
840
750
650
 
E
Şekil Değiştirme ve Birleşme
750 
660
560
470
 
F
Genel Kurul İşlemleri
560
470
370
370
 
G
 
Sermayenin Ödendiğinin Tespit Raporu
1- Nakdi Sermayenin Ödendiğinin Tespit Raporu
520
420
330
270
 
 
2- Geçmiş Yıllar Karlarının Sermayeye Eklenmesi Raporu  
520
420
330
270
 
 
3- Sermaye Düzeltme Olumlu Farklarının Sermayeye Eklenmesi Raporu
520
420
330
270
 
 
4- 5811 Sayılı Kanun İle Özel Fonların Sermayeye Eklenmesi Tespit Raporu
520
420
330
270
 
 
5- Sermayeye İlave Edilecek Ortak Alacaklarının Tespit Raporu
520
420
330
270
 
H
 Öz Sermaye Tespit Raporu  
520
420
330
270
3
 
 
A
DİĞER İŞLEMLER
Barkod İzni Alınması, İşyeri Açma İzin Belgesi
470
370
370
370
 
B
Marka Tescili, Patent   
560
470
470
410
 
C
İhalelerde Ortaklık Durum Belgesi Tasdiki ve Kamu İhale Kurumu(KİK) Tarafından İstenilen Fiyat Teklif Analizi
190 150 120 95
 
D
Avrupa Birliği Fonlarında Desteklenen Projelerin Denetlenmesi ve Raporlanması, Proje Bazında 1.160 TL'den Az Olmamak Üzere Saat Esasına Göre Ücret Alınır. (TL/Saat)
175 140 110 90
 
E
Yetki Kapsamına Dahil Edilmiş Olan Denetim Raporlarında Proje Bazında 580 TL'den az Olmamak Üzere Saat Esasına Göre Ücret Alınır. (TL/Saat)
170 140 110 90
 
F
Mükellef Bilgileri Bildirimi
50 50 50 50
  G
TÜİK Bildirimleri
a) Hizmet
45 45 45 45
    b) İmalat 55 55 55 55
  H
KOSGEB Başvuruları
a) Gerçek Kişiler
160 1601 160 160
    b) Tüzel Kişiler 220 220 220 220
  I Transfer Fiyatlandırması Veya Örtülü Sermaye Tespit Raporları 480 480 480 480
  J TTK'ya Göre Yönetim Kurulu Faailyet Raporu Hazırlanması 480 480 480 480
4
 
 
A
VERGİ VE SGK İŞLEMLERİ TAKİBİ
Vergi İadeleri (iade tutarı üzerinden)
 
%3
 
 
 
 
B
Vergi İstisna ve Muafiyetleri   
340
280
220
190
 
C
Vergi Tecilleri ve Terkinleri (tecil ve terkin tutarları üzerinden) ile SGK Teftişi Teminat Çözümleri
 
 %2
 
 
 
 
D
Vergi İndirimi   
190
170
150
130
 
E
Düzeltme Talepleri   
280
230
190
150
  F Özel ve Teminatı Olan veya Olmayan İnşaatların Teftişlerinin  Verilmesi (yıllık) A fıkrası (100 işçiye kadar olan işletmelerde) ve C fıkrası için ücret 370 TL'den az olamaz. 280 230 190 150
  G Vergi ve SGK Danışmanlığı (TL/Saat) 189 151 121  97
5
 
 
UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA
370 TL' den az olmamak üzere vergi ve fon üzerinden
 
%2
 
 
 
 
NOTLAR:

1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağlı olarak yapılan düzenlemelere göre Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatan mükellefler, defter tutma ücreti dışında ayrıca beyanname imzalama ücreti ödemezler.

2- Tarifedeki ücretler aylık olup KDV hariç brüt tutarlardır.

3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlası ile uygulanır. Ancak; bu miktar sözleşmedeki ücretin % 60’ını geçemez. Bu maddenin uygulanmasına mahsus olmak üzere; inşaat firmalarında her şantiye bir şube sayılır.

3.2- Çoklu KDV oranı uygulanan firmalarda, tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.

3.3- Hizmetin müşterinin işyerinde yapılması durumunda; ayrıca % 25 ek ücret alınır.

3.4- Kooperatiflerle ilgili ücretler en fazla 50 üyeli kooperatifler için geçerlidir. 50 üyeden fazla üyesi bulunan kooperatiflerde ilave her 50 üye için ücrete % 10 ilave edilir. Üye sayısındaki kesirler tama yürütülür.

3.5- Dış ticaret işlemleri varsa tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.

3.6- İşletme defteri için A ve B bentlerinde tespit edilen ücretler 1. Grup İller arasında yer alan ve merkez nüfusu 5 milyondan fazla olan illerde % 35, 3 milyondan fazla olan illerde % 20, 2 milyondan fazla olan illerde % 10 ve 1 milyondan fazla olan illerde % 5 oranında artırılarak uygulanır.

3.7- Enflasyon düzeltmesi yapılan işletmelerde tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.

3.8- Teknokent (teknoloji geliştirme) bölgelerindeki işletmeler için tarifedeki asgari ücretlere %10 ilave edilir.

3.9- Maliye Bakanlığı'na verilen Ba ve Bs bildirim formları için sözleşmede anlaşılan ücretin %4'ü tutarında ek ücret alınır.

3.10-Vakıf ve derneklerin iktisadi işletmeleri tarifedeki ticari işletmeler gibi değerlendirilir ve ücretlendirilir.

4- Tarifedeki ücretlerden indirimler:

4.1- I no.lu tablonun 1 ve 2 numaralı tarifesinde belirtilen mükellefler için II no.lu tablonun 1-A bendinde yer alan beyanname düzenleme ücretleri % 50 indirimli olarak uygulanır.

4.2- Gayrifaal işletmelerde tarifenin % 40’ı uygulanır.

4.3- Nüfusu 50.000 kişinin altındaki ilçelerde tarifedeki maktu ücretler % 25 eksiği ile uygulanır
 
4.4- 2014 yılında ilk defa gerçek usulde defter tutma durumunda olacak mükellefler ile 2014 yılında 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca gerçek usule alınan mükellefler için I ve II no.lu tablolarda yer alan ücretler ilk iki yıl % 50 indirimli olarak uygulanır.

5- Müşteri ile meslek mensubu ayrı il gruplarında olduğu takdirde, işletmenin bulunduğu yer için belirlenen ücret tarifesi uygulanır.

6- Çizelgede yer alan beyanname veya bildirimlerin dışında, yükümlülerden yeni beyanname ve/veya bildirim istenildiği takdirde, ücrete tabidir. Meslek mensubu ile yükümlü arasında serbestçe belirlenecek ücret tablo II 3-B’de belirlenen ücretin altında olamaz
 
7- Uzlaşma işlemleri ile ilgili oranın uygulanmasında, VUK.’nun 376 ncı maddesinde öngörülen indirim düşüldükten sonra kalan vergi, fon ve ceza toplamı üzerinden müşteri lehine sağlanan indirim toplamları tutarı esas alınır. Aynı uzlaşma komisyonu toplantısında yapılan çeşitli uzlaşmalarda tarife topluca uygulanır.

8- Tablo I’ de yer alan apartman ve site yönetimi için işçi sayısı, apartman ve sitelerde çalışan tüm görevli sayısını ifade eder.

9- İl grupları aşağıdaki gibidir:

1.Grup İller: Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Muğla, Samsun, Tekirdağ.

2.Grup İller: Aydın, Bolu, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Hatay, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kütahya, Malatya, Manisa, Trabzon, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Yalova, Sakarya, Düzce, Osmaniye, Çorum, Şanlıurfa.

3.Grup İller: Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Artvin, Batman, Bilecik, Burdur, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Isparta, Nevşehir, Van, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kilis, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman.

4.Grup İller: Ardahan, Iğdır, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Bayburt, Şırnak.
 
2014 YILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRETLERİ
 
1
 
 DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
 
 
A
Sürekli Danışmanlık (aylık)
 
 
 
a) Bir önceki yıl net satışları 2.803.000 TL'den az olan firmalarda
470
 
 
b) Bir önceki yıl net satışları 7.475.000TL' ye kadar olan firmalarda
560
 
 
c) Bir önceki yıl net satışları 18.689.000 TL' ye kadar olan firmalarda        
940
 
 
d) Bir önceki yıl net satışları 56.068.000 TL' ye kadar olan firmalarda
1.400
 
 
e) Bir önceki yıl net satışları 56.068.000 TL' yi aşan firmalarda
1.800
 
 
Yıllık 96 saate kadar, fazlası 65 TL/saat üzerinden ilave ücrete tabidir. Yıllık çalışma saatinin hesabında fiili çalışma süreleri dikkate alınır.)
 
 
B
Arızi Danışmanlık (saat ücreti)
170
 
 
a) Büroda
240
 
 
b) İlgili işletmede  
 
 
C
Kontrol ve Revizyon İşlemleri
 
 
 
(1.400 TL' den az olmamak üzere) Firmanın durumuna göre tarifedeki karşılığı ücretin, kontrol edilen ay süresi ile çarpımı tutarıdır.
 
 
D
Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması
 
 
 
a) Hizmet-Alım/Satım İşletmesi   
560
 
 
b) İnşaat-İmalat İşletmesi  
930
2
 
UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA
 
 
 
560 TL' den az olmamak üzere vergi ve fon üzerinden
%2
3
 
ORTAKLIK İŞLEMLERİ
 
 
 
Şirketlerin TTK Gereğince Denetçiliği (aylık)
 
 
 
a) Banka ve sigorta şirketleri                          
560
 
 
b) Halka açık şirketler ve aracı kurumlar       
280
 
 
c) Diğer şirketler                                               
190
4
 
TASFİYE (Her hesap dönemi için)
 
 
A
Şahıs Firmaları 
190
 
B
Adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kollektif Şirketler 
280
 
C
Kooperatifler   
650
 
D
Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler
840
 
E
Anonim Şirketler (SPK’ya dahil olmayanlar)  
1.100
 
F
Anonim Şirketler (SPK’ya dahil olanlar)
1.400
5
 
BİLİRKİŞİLİK
 
 
 
a) Aynı olay ve esastan kaynaklanan ve birbirine benzer ikiden fazla rapor için 
 470
 
 
b) Sermaye artırımı işlerinde
 370
 
 
c) 280 TL' den az olmamak üzere bankalara sunulan bilançoların incelenmesinde net satışların
%01
 
 
d) Diğer bilirkişiliklerde 
1.200
6
 
 HAKEMLİK
 
 
 
750 TL' den az olmamak üzere karşılıklı anlaşmaya bağlıdır.
 
7
 
FİZİBİLİTE RAPORU
 
 
 
1.120 TL' den az olmamak üzere toplam yatırım tutarı üzerinden hesaplanır.
 
 
 
a) Toplam yatırım tutarı 1.869.000 TL' ye kadar olanlardan
%004
 
 
b) Sonra gelen 9.344.000TL için   
%001
 
 
c) 11.213.000 TL' yi aşan kısım için
%0005
8
 
İLAÇ FİYATLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRİLMESİ
 
 
 
İlaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi; her bir tespit için 655 TL' den az olmamak üzere, standart saat ücreti uygulanır.
Standart saat ücreti ( 140 TL/saat, vergi dahil her türlü işlemin yürütülmesi, takibi, izlenmesi, incelenmesi ve çalışma yapılması dahil)
 
9
 
DERNEK, TESİS, VAKIF VE BENZERİ KURUMLARIN HESAPLARININ DENETİMİ
 
 
A
İktisadi işletmesi olmayanlar   
930
 
B
İktisadi işletmesi olanlar
 
 
 
a) Gelirleri 3.482.606 TL' ye kadar olanlarda 
1.900
 
 
b) 3.482.606 TL' yi aşan kısım için  
%005
10
 
SPK VE DİĞER KURULUŞLARCA YAPTIRILACAK MUHASEBE DENETİM İŞLEMLERİ
 
 
 
SPK ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemlerinde, 96 saate kadar standart saat ücreti (185 TL/saat) olarak uygulanır. 96 saatten sonrası için; standart saat ücretinin % 50’sinden az olmamak üzere ilgililerce serbestçe saptanır. Söz konusu denetim sözleşmeleri yıllık denetimlerde 96 saatten, sınırlı ara denetimlerde 32 saatten, yatırım fonları ve diğer özel denetimlerde 48 saatten az bir süreyi kapsayamaz.
 
11
 
KREDİLERE İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİ
 
 
 
930 TL' den az olmamak üzere;
 
 
A
Firma aktif toplamının (aktif toplamı SMMM’ce düzeltilmiş bilançodaki toplamdır)
 
 
 
i- 3.270.000 TL' ye kadar kısmı için
%003
 
 
ii- Sonra gelen 6.540.000 TL için 
%002
 
 
iii- 9.180.000 TL' yi aşan kısım için  
%001
 
B
Veya kredi tutarının,
 
 
 
i- 470.000 TL' sine kadar kısmı için 
%03
 
 
ii- Sonra gelen 585.000 TL için 
%01  
 
 
iii- 1.055.000 TL' yi aşan kısım için
%005
 
 
 
A ve B maddelerinde yer alan ücretler toplamı 1.900 TL’yi aşmaması halinde yüksek olanı uygulanır. Aşması halinde, A ve B maddelerinden hangisinin uygulanacağı taraflarca belirlenir. Aynı rapora dayanılarak birden fazla kredi müracaatında bulunulması halinde, her ilave kredi için bu ücret 1/5 oranında uygulanır.
 
12
 
SGK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ İÇİN YAPILAN İNCELEME
 
 
 
Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilen ilişiksizlik belgesi için yapılacak incelemelerde, 460 TL’den az olmamak üzere ihaleli işlerde son hakedişte yazılı toplam bedelin, diğer işlerde 5 No.lu Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Tebliğinde tanımlanmış iş tutarının;
 
 
 
a) İlk 1.310.000 TL için
%02
 
 
b) Sonra gelen 1.310.0008 TL için 
%01
 
 
c) Sonra gelen 5.240.000 TL için
%005
 
 
d) Sonra gelen 10.480.000 TL için
%001
 
 
e) Sonra gelen 20.960.000 TL için 
%0005
 
 
f) Aşan kısım için
%0001
NOTLAR:

1-Serbest Muhasebecilik tarifesindeki ücretler ve notlar, gruplar itibariyle serbest muhasebeci mali müşavirler için de geçerlidir.

2-Bu tarifedeki ücretler ile Serbest Muhasebecilik Asgari Ücretleri ile ilgili tarifenin II ve III No.lu tablolarındaki ücretler ve notlar gruplar itibariyle yeminli mali müşavirler için de geçerlidir.

3-Ücret tespiti sırasında, ücret soru belgesi kullanılır.

4-12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 283 üncü maddesi gereğince Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan tarife ile belirlenen bilirkişi ücreti, bu tarifedeki bilirkişilik ücretlerinin dışındadır.
 
2014 YILI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK İŞLEMLERİ ASGARİ ÜCRETLERİ
 
I
 
 
GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İŞLEMLERİ
 
 
1
 
 
 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ
i- Net satışları 16.820.000 TL’ ye kadar olanlarda
 
%02
      ii- Sonraki 18.690.000 TL için %01.5
      iii- Sonraki 18.690.000  TL için %01
      iv- Sonraki 37.380.000 TL için %005
      v- Sonraki 7.380.000  TL için %001
      vi- 128.960.000 TL’ yi aşan kısım için %0005
 
 
 
- Bu suretle hesaplanacak ücret, 12.150 TL’ den az olamaz. İnşaat ve sanayi işletmelerinde bu rakamlar %20 arttırılarak uygulanır. (Gelir vergisi için firma bazında uygulanır.)
 
 
2
 
 
 YILLIK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ
i- Net satışları 20.560.000 TL’ ye kadar olanlarda
 
 %02
 
 
 
ii- Sonraki 20.560.000  TL için
%01
 
 
 
iii- Sonraki 37.380.000 TL için
%005
 
 
 
iv- Sonraki 56.070.000 TL için
%005
 
 
 
v- Sonraki 56.070.000 TL için
%001
 
 
 
vi- 190.640.000 TL’ yi aşan kısım için
%0005
 
 
 
- Bu suretle hesaplanacak ücret, 12.540 TL’ den az olamaz. İnşaat ve sanayi işletmelerinde bu rakamlar %20 arttırılarak uygulanır. (Gelir vergisi için firma bazında uygulanır.)
 
 
3
 
 
 
YATIRIM İNDİRİMİ TASDİKİ
1.870 TL’ den az olmamak üzere toplam yatırım harcaması üzerinden;
i- 2.803.000 TL’ ye kadar olan kısım için
%02
 
 
 
ii- Sonra gelen 5.606.000 TL’ lik kısmı için
%01
 
 
 
iii- Sonra gelen 9.345.0008 TL’ lik kısmı için
%005
 
 
 
iv- 17.754.000 TL’ yi aşan kısım için
%001
 
4
 
 
a)
 
TEŞVİK, İNDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLERLE İLGİLİ İŞLEMLER
Kalkınmada öncelikli yöre teşviklerinde veya eşdeğer teşviklerde vergi ve benzeri bağışıklıklarla ilgili işler 1.870 TL’ den az olmamak üzere, İstisna kazanca isabet eden net satış hasılatı üzerinden;
 
 
 
 
i- 5.606.000 TL’ ye kadar olan kısım için
%02
 
 
 
ii- Sonra gelen 9.345.000 TL’ lik kısmı için
%01
 
 
 
iii- 14.951.000 TL’ yi aşan kısım için
%005
 
 
b)
Teşvik uygulamalarında kredi faiz iadesi, indirimi veya prim ve benzeri ödemelerde 1.870 TL’ den az olmamak üzere, İadesi veya indirimi yapılan tutarın;
 
 
 
 
i- 2.803000 TL’ ye kadar olan kısmı için
%2
 
 
 
 ii- Sonra gelen 5.606.000 TL’ lik kısmı için
%1.5
 
 
 
iii- 8.409.000 TL’ yi aşan kısmı için
%1
 
 
c)
Enflasyon düzeltmesi veya yeniden değerleme işlemleri
1.500 TL’ den az olmamak üzere, Enflasyon düzeltmesine veya yeniden değerlemeye tabi tutulan değerlerin tutarları üzerinden;
 
 
 
 
i- 2.803.000 TL’ ye kadar olan kısım için
%02
 
 
 
ii- Sonra gelen 5.606.000 TL’ lik kısmı için
%01
 
 
 
iii- Sonra gelen 9.345.000 TL’ lik kısmı için
%005
 
 
 
iv- 17.754.000 TL’ yi aşan kısım için
%0002
 
 
 
- Ücret hesaplamasında değerler binalar, gemiler ve uçaklar için 1/3 oranında uygulanır.
 
    d)
Diğer teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili tasdik işlemleri
1870 TL'den az olmamak üzere, yararlanılan istisna tutarı üzerinden
 
      i- 2.803.000 TL’ ye kadar olan kısım için %03
      ii- Sonra gelen 5.606.000 TL’ lik kısmı için  %01
      iii- Sonra gelen 9.345.000 TL’ lik kısmı için  %005
      iv- 17.754.000 TL’ yi aşan kısım için  %0002
 
 
e)
Kalkınma Ajanslarından ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca yapılacak Ar-Ge
Yardımları destekleme işlemlerinde 1.510 TL'den az olmamak üzere, Yeminli Mali Müşavirlerce onaylanan
desteklemeye esas alınacak dönemsel harcama tutarları üzerinden
 
 
 
 
i- 2.255.000 TL'ye kadar olan kısım için
%06
 
 
 
ii- Aşan kısım için
%03
 
 
f)
Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik gereği ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği gereği yapılacak tasdiklerde 1.510 TL'den az olmamak üzere rapora bağlanan harcama tutarının
 
 
 
 
i- İlk 1.503.000 TL'si için
%1
 
 
 
ii- Aşan kısım için
%05
 
 
g)
Avrupa Birliği fonlarınca desteklenen projelerin denetlenmesi ve raporlanması, proje bazında 2.100 TL' den az olmamak üzere, saat esasına göre ücret alınır.
 
 
 
h)
İthalat gözetim kapsamı ürünler faaliyet raporu 1.400 TL' den az olmamak üzere, saat esasına göre ücret
uygulanır
 
 
5
 
MÜNFERİT BEYANNAME TASDİKİ
2.018
 
6
 
 DİĞER GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ
 
 
 
 
a) K.V.K. 26. ve 31. maddelerindeki beyannameler
%05
 
 
 
b) K.V.K. 17, 18, 20. maddelerindeki beyannameler için 1.870 TL’ den az olmamak üzere saat ücreti uygulanır.
 
 
 
 
c) Diğer beyannameler 
%02
II
 
 
1
 
KATMA DEĞER VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İŞLEMLERİ
KDV VE ÖTV İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİ TASDİKİ
 
 
 
 
i- 63.500 TL’ ye kadar olan kısım için
%8
 
 
 
ii- Sonraki 125.000 TL için 
%6
 
 
 
iii- Sonraki 186.000 TL için 
%4
 
 
 
iv- Sonraki 252.000 TL için 
%2
 
 
 
v- Sonraki 317.000 TL için
%1
 
 
 
vi- 943500 TL’ yi aşan kısım için
%05
 
 
 
Bu suretle hesaplanacak ücret 1.400 TL'den az olamaz. Yıllık denetleme ve tasdik sözleşmesi olmayan
kuruluşlarda bu tarifeye göre bulunacak ücret %20 artırılarak uygulanır.Ayrıca tedarikçi ihracatçılarda iş bu
tarife %10 zamlı olarak uygulanır.
 
 
2
 
KDV İADE VE MAHSUP İÇERMEYEN AYLIK BEYANNAMELERDE
 
    a) 318.000 TL’ sine kadar olan teslim ve hizmetlerde %05
    b)  Aşan kısım için  %03
      - Bu suretle hesaplanacak ücret 650 TL’ den az olamaz.  
  3   ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ÜRETİM TECİL-TERKİN VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SIFIRLANMIŞ DENİZ YAKITI İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BİYOETANOL ÜRETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK HARMANLAYICILARA AİT BİYOETANOLLÜ BENZİN FAALİYET TASDİK RAPORU  
    a)  318.000 TL’ sine kadar olan teslim ve hizmetlerde  %05
    b)  Aşan kısım için  %03
      - Bu suretle hesaplanacak ücret ÖTV'si sıfırlanmış deniz yakıtı tasdik raporu için 840 TL, diğerleri için aylık
1.450 TL’ den az olamaz.
 
  4   DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİNE GÖRE YAPILAN KDV TECİL-TERKİN İŞLEMLERİ
TASDİKİ
 
      i-  280.000TL’ sine kadar olan kısmı için  %3
      ii- Sonraki 561.000 TL için %2
      iii- 841.000TL’ yi aşan kısım için  %1
      - Bu suretle hesaplanacak ücret 1.500 TL’ den az olamaz.  
 
5
 
GÜMRÜK BEYANNAMESİ TASDİKİ
 
 
 
 
Her beyanname tasdikinde alınmak üzere 60 TL/adet (Yıllık gelir ve kurumlar vergisi işlemleri tasdik edilmesi halinde ücret her bir beyanname için 13TL/adet olarak uygulanır.)
 
III
 
 
1
 
DİĞER TASDİK İŞLEMLERİ
İÇ KAYNAKLARIN SERMAYEYE EKLENMESİ TASDİKİ
 
 
 
a)
 Enflasyon düzeltmesinden veya yeniden değerlemeden oluşan fonun sermayeye eklenmesinde, eklenebilir fonun tespiti :
 
 
 
 
I- Geçmiş dönemler onaylanmamış ise 1. bölümdeki ücret uygulanır.
 
 
 
 
II- Geçmiş dönemler onaylanmış ise: 930 TL’ den az olmamak üzere
 
 
 
 
i- 2.612.192 TL için 
%005
 
 
 
ii- Sonraki 5.224.385 TL için 
%003
 
 
 
iii- Sonraki 8.707.348 TL için
%0002
 
 
 
iv- 16.543.925 TL’ yi aşan kısım için 
%0001
 
 
b)
Diğer iç kaynakların (maliyet artış fonu - gayrimenkul / iştirak satış karı, geçmiş yıl karlarının v.b.) sermayeye eklenmesinin tespiti:
 
 
 
 
868 TL’ den az olmamak üzere, eklenebilir tutarın;
 
 
 
 
i- 2.803.000 TL için
%005
 
 
 
ii- Sonraki 5.606.000 TL için
%003
 
 
 
iii- Sonraki 9.345.000 TL için 
%0002
 
 
 
iv- 17.754.000 TL’ yi aşan kısım için
 %0001
  2   SERMAYE ARTIŞININ TESPİTİ RAPORLARI  
    a)  Sermaye ödendiğinin ve mevcudiyetinin tespiti  930
    b)  Limited şirketlerin kuruluş ve nev'i değişikliğinde düzenlenen öz varlık ve değer tespiti 1.240
  3   DERNEK, TESİS, VAKIF VE BENZERİ KURUMLARIN MUAFİYET VE İSTİSNA VE
HESAPLARININ TASDİKİ İŞLEMLERİ
 
    a)  Muafiyet ve İstisnalara İlişkin Tasdik İşlemleri  
      i-İktisadi işletmesi olmayanlar 1.500
      ii-İktisadi işletmesi olanlar 2.200
    b) Hesaplara İlişkin Tasdik İşlemleri  
      I- İktisadi işletmesi olmayanlar 1.500
      II- İktisadi işletmesi olanlar  
      i- Brüt gelirleri 22.323.000 TL’ ye kadar olanlarda : %02  
      ii- Sonrası için  %005
      - Bu suretle hesaplanacak ücret 2.200 TL’ den az olamaz.
Diğer iç kaynakların (maliyet artış fonu - gayrimenkul / iştirak satış karı, geçmiş yıl karlarının v.b.)
 
  4    YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİ  
    a) Yatırım teşvik belgesi ile ilgili işlemler 1.500 TL’ den az olmamak üzere;  
      Toplam yatırım tutarı üzerinden %01
      - Ücretin 5.600 TL’ yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir.  
 
 
b)
Yatırım teşvik belgesi kapama işlemleri (Rapor tanzimi):
Gerçekleşen yatırım tutarının;
 
 
 
 
i- 327.200 TL’ ye kadar olan kısmı için
1.391
 
 
 
ii- Sonraki her 373.000 TL için
255
 
5
 
 KREDİLERE İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİ
 
 
 
a)
 Kredilere ilişkin tespit işlemlerinden 1.870 TL’ den az olmamak üzere, Firma aktif toplamının (aktif toplamı YMM'ce düzeltilmiş ve tasdik edilmiş bilançodaki toplamıdır.);
 
 
 
 
i- 5.606.000  TL’ ye kadar olan kısım için
%003
 
 
 
ii- Sonraki 18.6878.000 TL’ lik kısım için
%002
 
 
 
iii- 24.293.000 TL’ yi aşan kısım için 
%001
 
 
b)
Veya kredi tutarının.
 
 
 
 
i- 5.606.000 TL’ ye kadar olan kısım için
%03
 
 
 
ii- Sonraki 9.344.000 TL’ lik kısım için
%01
 
 
 
iii- 14.950.000 TL’ yi aşan kısım için
%005
 
 
 
- a ve b maddelerinde yer alan ücretlerin yüksek olanı uygulanır.
Aynı rapora dayanılarak birden fazla kredi müracaatında bulunulması halinde, her ilave kredi için bu ücret 1/5
oranında uygulanır. Sürekli denetleme ve tasdik işlemleri yeminli mali müşavir tarafından yapılan kuruluşların
kredilerine ilişkin tespit işlemleri aynı yeminli mali müşavir tarafından yapılır
 
 
6
 
 
SEYAHAT ACENTALARININ TURİZM GELİRİ ELDE ETMEK VE DÖVİZ GETİRMEK YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN TESPİTLER
 
 
 
 
750 TL’ den az olmamak üzere döviz olarak getirilen tutarın
%001
 
 
 
- Ücretin  5.600 TL’ yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir.
 
 
7
 
HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALİ VE LPG İLE İLGİLİ OLARAK TALEP EDİLECEK İNCELEME VE TESPİTLER
 
 
 
 
1.500 TL’ den az olmamak üzere incelemesi yapılan tutarın;
 
 
 
 
i- 2.803.000 TL’ ye kadar olan kısmı için
%01
 
 
 
ii- Sonraki 5.606.000 TL’ lik kısım için
%002
 
 
 
iii- Sonraki 9345.000 TL’ lik kısım için
%001
 
 
 
iv- 17.754.000 TL’ yi aşan kısım için
%0005
 
 
 
- Ücretin 5.600 TL’ yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir.
 
 
8
 
MALİ TABLOLARIN UYGUNLUĞU VE HASILAT TESPİTİ
 
 
 
 
- Yap-işlet-devret projesi kapsamında istenen mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti,
- Devletin irtifak hakkı tesis ettirdiği işlemlerde verecekleri hasılat beyannamelerinin tasdiki,
- Kamu İhale Kanunu Yönetmelikleri Gereği İstenen Tespit Raporu,
 
 
 
 
1.400 TL' den az olmamak üzere tespit ve tasdik edilen tutarın
%001
 
 
 
Ücretin 5.600 TL’ yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir.
 
 
9
 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN HESAP VE İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ
 
 
 
 
i- Hesap ve işlemleri tutarı 18.623.000 TL’ ye kadar olanlarda 
%001
 
 
 
ii- Sonraki kısım için
%002
 
 
 
- Bu suretle hesaplanacak ücret 1.400 TL’ den az olamaz.
- Hesap ve işlemler tutarı organize sanayi bölgeleri hesap planına göre tespit edilir.
- Ücretin 5.600 TL’ yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir.
 
 
10
 
İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNUN GELİR VE GİDERLERİNİN DENETİMİ
 
 
 
 
Her bir üç aylık dönem için,
 
 
 
 
i- Gelir ve giderleri toplamı 1.8623.000 TL’ ye kadar olanlarda 
%001
 
 
 
ii- Sonraki kısım için 
%002
 
 
 
- Bu suretle hesaplanacak ücret 1.400 TL’ den az olamaz. Hizmet bedelinin Kamu İhale Kanununa göre belirlenmesi halinde ihaledeki ücret esas alınır.
 
 
11
 
SERVET VE VARLIK İNCELEMELERİ
 
 
 
 
Beyanı gereken servet tutarının;
 
 
 
 
i- 2.803.000 TL’ ye kadar olan kısmı için
%03
 
 
 
ii- Sonraki 9.345.000 TL' lik kısım için 
%01
 
 
 
iii- 12.148.000 TL’ yi aşan kısım için 
%005
 
 
 
- Bu suretle hesaplanacak ücret 1.870 TL’ den az olamaz
 
 
12
 
ERTELEME, TAKSİTLENDİRME FORMLARI TALEP VE DEĞERLENDİRME KONUSU MEBLAĞ
 
 
 
 
i- 140.000 TL’ ye kadar olan kısım için 
%1
 
 
 
ii- Sonraki 560.000 TL için 
%05
 
 
 
iii- 700.000 TL’ yi aşan kısım için 
%01
 
 
 
- Bu suretle hesaplanacak ücret 930 TL’ den az olamaz.
 
 
13
 
DOĞAL AFETLERDE TERKİN İŞLERİ
868
 
14
 
STOK DEĞERLEMESİ
 
 
 
 
i- 1.400.000 TL’ ye kadar olan kısım için
 %02
 
 
 
ii- Sonraki 4.672.000 TL için
 %01
 
 
 
iii- 6.072.000 TL’ yi aşan kısım için :
%005
 
 
 
- Bu suretle hesaplanacak ücret 1.400 TL’ den az olamaz.
 
 
15
 
KAMU ARAZİSİ TAHSİS İŞLEMLERİ TESPİTİ
 
 
 
 
1.500 TL'den az olmamak üzere hesap ve işlem tutarının;
 
 
 
 
i- İlk 1.503.000 TL'si için
%05
 
 
 
ii- Sonraki kısım için
%001
IV
 
 
3984 SAYILI RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KANUN UYARINCA RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU PAYLARININ ÖDENMESİ İŞLEMLERİ
 
 
1
 
TELEVİZYONLAR
 
 
 
a)
Ulusal/Bölgesel Televizyonlar 2.800 TL’ den az olmamak üzere hesaplanan radyo ve televizyon üst kurul paylarının;
 
 
 
 
i- İlk 93.000 TL için
%4
 
 
 
ii- Sonraki 93.000 TL için
%3
 
 
 
iii- Sonraki 93.000  TL için
%2
 
 
 
iv- Sonraki 93.000 TL için
%01
 
 
 
v- 372.000 TL’ yi aşan kısım için
%05
 
 
b)
 Yerel Televizyonlar, 930 TL’ den az olmamak üzere hesaplanan radyo ve televizyon üst kurul paylarının;
 
 
 
 
i- İlk 13.075 TL için
%3
 
 
 
ii- Sonraki 14.000 TL için
%2
 
 
 
iii- Sonraki 14.000 TL için
%1
 
 
 
iv- Sonraki 14.000 TL için
%05
 
 
 
v- 56.000 TL’ yi aşan kısım için
%03
 
2
 
RADYOLAR
 
 
 
a)
Ulusal/Bölgesel Radyolar 1.870 TL’ den az olmamak üzere hesaplanan radyo televizyon üst kurulu paylarının;
 
 
 
 
i- İlk  2.615 TL için
%4
 
 
 
ii- Sonraki  2.800 TL için
%3
 
 
 
iii- Sonraki  2.800 TL için
%2
 
 
 
iv- Sonraki 5.600TL için
%1
 
 
 
v- 14.000 TL’ yi aşan kısım için
%05
 
 
b)
Yerel Radyolar 570 TL’ den az olmamak üzere
 
      i- İlk 1.400 TL için %3
      ii- Sonraki 1.400 TL için  %2
      iii- Sonraki 1.400 TL için %1
      iv- Sonraki  2.800 TL için  %05
      v- 7.000 TL’ yi aşan kısım için %03
V
 
 
1
 
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN YAPILAN DİĞER İŞ VE İŞLEMLER
KURULUŞ İŞLEMLERİ
 
 
 
 
A. Tek Şahıs İşletmeleri
280
 
 
 
B. Adi Ortaklıklar
370
 
 
 
C. Limited Şirketler, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler ve Kooperatifler
930
 
 
 
D. Anonim Şirketler
1.400
 
2
 
DEĞİŞİKLİKLER
 
 
 
 
A. Adres Değişikliği
280
 
 
 
B. Pay Devirleri
370
 
 
 
C. Ana Sözleşme Değişiklikleri
 
 
 
 
    a) Adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kollektif Şirketler
470
 
 
 
    b) Kooperatifler
560
 
 
 
    c) Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler
750
 
 
 
    d) Anonim Şirketler
930
 
 
 
D. Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu
3.360
 
 
 
E. Şekil Değiştirme
2.230
 
 
 
F. Birleşme
3.360
 
 
 
G. Bölünme
5.600
  3   DANIŞMANLIK HİZMETLERİ  
      A. Sürekli Danışmanlık  
          a) Bir önceki yıl net satışları 9.311.000 TL’ den az olan firmalarda aylık 560
          b) Bir önceki yıl net satışları 9.311.000 TL ile 18.622.000 TL arasında olan firmalarda aylık 920
          c) Bir önceki yıl net satışları 18.622.000 TL’ yi aşan firmalarda aylık 1.850
      B. Arızi Danışmanlık ve Standart Dışı İşlemler (saat ücreti)  
          a) Büroda 190
          b) İlgili İşletmede 280
     
C. Kontrol ve Revizyon İşlemleri
1.870 TL’ den az olmamak üzere firma net satışlarının
%01
      D. Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması  
          a) Hizmet-Alım/Satım İşletmesi 930
          b) İnşaat-İmalat İşletmesi 1.870
  4   UYUŞMAZLIK İŞLERİ VE UZLAŞMA  
      1.160 TL'den az olamamak üzere taraflarca kararlaştırılan tutar peşin olarak alınır. Ayrıca kesin ve nihai yargı
kararına, uzlaşma tutanağına göre tarh edilen vergi, fon ve ceza tutarı üzerinden sağlanacak indirimin;
 
 
 
 
i- İlk 18.000 TL’ ye kadar
%3
 
 
 
ii- Sonra gelen 18.000 TL için
%2
 
 
 
iii- Sonra gelen 18.000 TL için
%1
 
 
 
iv- 54.000 TL’ yi aşan kısmı için
%05
 
 
 
tutarındaki meblağdan peşin olarak alınan tutar düşülerek tahsil edilir.
 
 
5
 
HAKEMLİK
 
 
 
 
930 TL’ den az olmamak üzere karşılıklı anlaşmaya tabidir.
 
 
6
 
SERMAYE PİYASASI KURULU, ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU, BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU VE DİĞER KURULUŞLARCA YAPTIRILACAK MUHASEBE DENETİM İŞLEMLERİ
 
 
 
a)
 Bağımsız Denetim İşlemleri
Söz konusu denetim sözleşmeleri yıllık denetimlerde 96 saatten, sınırlı ara denetimlerde 32 saatten, yatırım
fonları ile diğer özel denetimlerde 48 saatten az olamaz. Bu tarifenin dipnotlarında belirtilen asgari ücreti esas
alınarak ücret hesaplanır. (225 TL/saat)
 
 
 
b)
Konsolide Mali Tabloların Denetiminde
 
 
 
 

i-Ana ortaklığın yukarıdaki A bölümüne göre hesaplanan denetim ücret toplamına % 20 ilave edilir.
 
 
 
 
ii-Bağlı ortaklık ve iştiraklerin denetiminde her biri için yukarıdaki (A) bölümüne göre hesaplanacak ücret esas
alınır
- Ancak söz konusu bağlı ortaklık ve iştirakler için müstakil bir bağımsız denetim raporu düzenlenmemesi
halinde bu ücretten %15 indirim yapılır.
 
 
 
c)
i- Maliye ve vergi dairelerince istenecek her türlü özel amaçlı raporlar için 1.160 TL'den az olamamak üzere
taraflarca serbestçe belirlenir.
 
 
 
 
ii- Diğer kurum ve kuruluşlarca istenebilecek her türlü özel amaçlı raporlar için 1.390 TL'den az olmamak üzere
taraflarca serbestçe belirlenir.
 
 
7
 
İLAÇ FİYATLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRİLMESİ
 
 
 
 
İlaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi; her bir tespit için 670 TL’ den az olmamak üzere standart saat ücreti uygulanır. ( 225 TL/saat, vergi dahil her türlü işlemin yürütülmesi, takibi, izlenmesi, incelenmesi ve çalışma yapılması dahil)
 
 
8
 
SGK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ İÇİN YAPILAN İNCELEME
 
 
 
 
Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilen ilişiksizlik belgesi için yapılacak incelemelerde, 930 TL’ den az olmamak üzere ihaleli işlerde son hakedişte yazılı toplam bedelin, diğer işlerde 5 no.lu Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Tebliğinde tanımlanmış iş tutarının;
 
 
 
 
i- İlk 1.310.0003 TL için :
%02
 
 
 
ii- Sonra gelen 1.310.000 TL için
%001
 
 
 
iii- Sonra gelen 5.240.000 TL için
%005
 
 
 
iv- 10.480.000 TL'yi aşan kısım için
%001
      v- Sonra gelen 20.960.000 TL için %0005
 
 
 
-Ücretin 5.178.148 TL yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir
 
 
9
 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPTIRILACAK BAĞIMSIZ DENETİM
İŞLERİ
 
 
 
 
i- Gayrisafi gelirleri 7.517.000 -TL 'ye kadar olanlarda gelirin
%001
 
 
 
ii- Aşan kısım için
%0001
 
 
 
- Bu suretle hesaplanacak ücret 750 TL'den az olamaz.
 
 
NOTLAR :

ÜCRET TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR:
.
Bu ücret tarifesi "Asgari Ücret Tarifesi" olup, sözleşme serbestliği gereği taraflar (yeminli mali müşavir ve mükellef); işin durumu, iş yeri veya çalışan personel sayısı ya da faaliyet konusu gibi unsurları dikkate alarak daha yüksek ücret kararlaştırabilirler. Ancak aşağıda belirtilen indirimler haricinde ücret tarifesinin altında iş kabul edilemez.

1. Bu tarifedeki tasdik ücretleri denetim ücretlerini de kapsar.

2. İnceleme ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yerlere gidiş-dönüş süreleri ile sınırlı olmak üzere gidiş-dönüş yol giderleri ile konaklama giderleri ücrete dahil değildir.

3. Bu tarifedeki “ net satış” veya “ net hasılat” deyimi:

a) İşletmelerin gelir tablosunda yer alan önceki yıl “C-Net Satışlarını”,

b) Bankalar ve sigorta şirketleri ile aracı kurumlar ve diğer finans kurumlarında önceki yıl gayrisafi gelir tutarını (döviz alım satımına yetkili müesseseler Finansman Kurumu olarak kabul edilmez) ifade eder.

c) Yıllara yaygın inşaat ve taahhüt işlerinde ücretin matrahı , ilgili yıl içinde tahakkuk eden hakediş toplamıdır. Bu işlerin diğer işlerle birlikte yapılması halinde bu tutarlar net satışlara ilave edilir. Yıllara yaygın inşaat ve taahhüt işlerinde geçici kabulün yapıldığı yıla ait net satışlar toplamından önceki yıllarda tahakkuk eden hakediş tutarları indirilir. Şu kadar ki, senelere sari inşaat işinin son yılında sözleşme yapılması halinde ücretin hesaplanmasında geriye doğru bütün hakedişlerin toplamı birlikte dikkate alınır.

d) Yatırımcı kuruluşlarda ücretin hesabında, net satış hasılatının Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilen fiili yatırım tutarının altında kalması halinde fiili yatırım tutarı Net Satış Hasılatı yerine esas alınır.

4. Tarifedeki ücretler, KDV hariç brüt tutarlardır.

5. Tarifelerde yazılı dönem kavramı, beyanname verme dönemlerini ifade eder. Birkaç dönemin bir raporda birleştirilmesi tarife uygulamasını değiştirmez.

6. Asgari ücret uygulamasında hizmetin yapıldığı yıl tarifesi esastır.

7. Ücret tespiti sırasında , ücret soru belgesi kullanılır.

8. 01.01.2014 tarihinden önce 2014 yılında yapılacak hizmetler için düzenlenen sözleşmeler ile taraflar arasında tespit edilen ücret 2014 tarifesinde tespit edilen ücretlerden düşük olamaz. Her yıl için ayrı bir sözleşme düzenlenir.
 
9.Ulusal / Bölgesel / Yerel Televizyon ve Ulusal / Bölgesel /Yerel Radyo ayrımında Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun sınıflandırması esas alınır.
 
10. Bu tarifede yer almayan hizmetlerin asgari ücretleri bir saat için alınacak ücret 225 TL’den az olmamak üzere taraflar arasında serbestçe tespit edilebilecektir.

11. Münhasıran yıl içinde işe başlayan mükelleflerde Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi tasdik hizmeti tarifedeki ücret ay kesirleri tam sayılarak kıst uygulanır.

12. Asgari ücretin tespitinde indirim uygulanması suretiyle bulunan ücretler aksi belirtilmedikçe tarifedeki maktu ücretlerden (gayrifaal kurumlarda asgari maktu ücretin %50’sinden ) az olamaz. Şöyle ki;

A- Hasılat Esasında İndirimler :

Tasdik ücretleri ; akaryakıt bayileri, tütün mamulleri imalatçıları ve dağıt indirim uygulandıktan sonra yalnızca nispi tasdik ücretlerinde aşağıdaki indirimler sırasıyla uygulanabilir.

B- Ücret Esasında İndirimler:

Asgari maktu ücretler de dahil olmak üzere:

- 2. grup illerde faaliyette bulunan mükelleflerde %10,

- 3. grup illerde faaliyette bulunan mükelleflerde %15,

- 4. grup illerde faaliyette bulunan mükelleflerde %20

a) Tasdik yapılacak firmanın ilgili dönem muhasebesinin, serbest muhasebeci ve/veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından tutulması ve beyannamelerinin bunlar tarafından düzenlenerek imzalanması halinde nisbi tasdik ücretlerinde %20 indirim uygulanır.

b) Yeminli mali müşavirin bu tarifeye göre aynı kuruluşa birden fazla tasdik hizmeti vermesi durumunda, bu hizmetlerin her biri için tarifede gösterilen nisbi ücretlerde %20 indirim uygulanır. Bu indirim aynı topluluk içindeki şirketler için de geçerlidir.

c) Grup şirketlerinde (hisselerinin %51'den fazlası aynı gerçek ve tüzel kişilere ait olan şirketlerde) tasdik işlemlerinin aynı Yeminli Mali Müşavir tarafından yapılması halinde %25, aynı malın veya hizmetin grup şirketleri arasında satılması veya yapılması durumunda indirim oranı %35 olarak uygulanır.

((a) ve( b) maddesinde belirtilen indirimlerin sadece birisi uygulanabilir. (c) maddesinde belirtilen indirim uygulandığı takdirde (a) ve (b) maddesinde belirtilen indirimlerden hiç biri uygulanmaz.)

C- Diğer İndirimler :

Yeminli mali müşavir ile sürekli denetim ve tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerin aynı yeminli mali müşavir veya aynı yeminli mali müşavir şirketince yapılan kredilere ilişkin tasdik işlemleri ile SPK ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak denetim işlerinde %50 indirim uygulanır. (Uygulanan indirim tutarı, yıllık sürekli denetim ve tasdik ücretinin %25’ini geçemez.)

Tebliğ olunur.
  2013 Yılı Asgari Ücret Tarifesi  
 

 

 
Skip Navigation Links
İnternet Vergi Dairesi
E-Beyanname
E-Bildirge
E-İşçi Giriş-Ayrılış
SGK Vizite Giriş Sistemi
Vergi Takvimi
TC Kimlik No Sorgulama
Mevzuat Bilgi Sistemi
Resmi Gazetede Bugün
Giresun Defterdarlığı
Linkler
Site Planı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Sultan Selim Mah. Arifbey Caddesi No:5 Daire:5 Giresun  Tel/Fax: (454) 212 33 42 Gsm: 532 686 23 83