2015 Yılı Serbets Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavir (YMM) Aagari Ücret Tarifesi     

 
 
2015 YILI SMMM ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
Maliye Bakanlığından :
 
2015 YILI
SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 02/01/1070 tarihli ve 20390 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2014 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.
 
2015 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK ASGARİ ÜCRETLERİ
 
TABLO I
 T  K  B  İŞİN MAHİYETİ 1.GRUP İLLER (TL) 2.GRUP İLLER (TL) 3.GRUP İLLER (TL) 4.GRUP İLLER (TL)
işçisiz 1-3
işçili
4-9
işçili
10 ve daha
fazla işçili
işçisiz 1-3
işçili
4-9
işçili
10 ve daha
fazla işçili
işçisiz 1-3
işçili
4-9
işçili
10 ve daha
fazla işçili
işçisiz 1-3
işçili
4-9
işçili
10 ve daha
fazla işçili
I
 
 
 
 
 
 
 
    DEFTER TUTMA                                
1  
İşletme Defteri
                               
A
Taşımacılık, Hizmet, Alım-Satım
90
105
115
160
80
90
105
140
70
80
110
125
60
70
80
90
B  İmalat-İnşaat 130 140 180 225 110 125 140 160 105 110 130 140 90 105 125 140
C  Zirai Kazançlar 90 105 125 160 80 90 105 140 70 80 110 125 60 70 80 90
D  Apartman ve Site Yönetimi 105 115 125 165 90 95 105 150 75 80 90 105 60 70 75 130
E  Dernek ve Vakıflar 120 130 145 190 100 105 115 130 80 85 95 115 60 70 75 95
2    Serbest Meslek Kaz. Def. 140 150 160 200 130 140 160 180 115 130 140 160 105 110 115 160
3   Dernekler ve Vakıflar                                
 
a) Merkez
140
150
160
225
115
130
140
160
105
110
115
150
80
90
105
115
b) Şubeler 70 80 90 115 60 70 80 95 45 60 70 80 40 45 60 70
4
 
 
 
 
 
 
 
  Bilanço Esasına Göre Def.                                
A
Şahıs Firmaları, Adi Ortaklık
                               
a) Hizmet
245 265 285 330 185 235 280 295 165 215 260 265 145 195 215 245
b) Alım-Satım 265 285 305 350 200 260 280 315 185 235 280 285 165 215 235 265
c) İmalat-İnşaat 285 305 330 365 225 280 295 335 200 260 295 305 180 235 260 305
B Hisseli Kom. ve Limited Şti                                
a) Hizmet
285
305
330
350
265
280
285
305
245
260
265
280
215
235
245
260
b) Alım-Satım 330 350 370 385 285 295 305 350 265 270 285 295 235 245 260 265
c) İmalat-İnşaat 365 385 405 445 330 340 385 405 285 295 305 315 260 265 270 285
C
 
 
Anonim Şirketler                                
a) Hizmet
405
445
510
610
365
405
445
510
330
365
405
455
295
335
375
405
b) Alım-Satım
445
490
530
630
405
470
505
545
365
405
445
490
335
375
405
445
c) İmalat-İnşaat
490
550
615
715
445
490
530
615
405
445
490
530
375
405
445
510
D
 
 
 
 
 
Kooperatifler
                               
a) Köy Kalkınma ve Orman
125
140
150
175
110
125
130
150
105
110
125
130
90
105
110
125
b) Esnaf Kefalet
140
150
160
180
125
130
140
160
110
125
130
140
105
110
125
130
c) Turizm-Tüketim
305
330
340
385
270
295
315
340
245
265
295
305
225
235
250
270
d) Taşımacılık
330
340
365
405
295
315
335
365
265
295
315
320
225
245
265
285
e) Ür.-Sat. ve Yapı (İh.Us.)
350
365
385
425
315
330
350
385
285
315
335
340
245
265
285
305
f) Yapı (Emanet Usulü)
365
385
405
445
335
340
365
410
305
335
355
365
265
285
305
330
 
TABLO II
 
 
 
1. GRUP
2. GRUP
3. GRUP
4. GRUP
1
 
  YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ        
A
 
Münhasıran Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı ile Ticari Kazanç ve Serbest Meslek Kazancı ile Diğer Gelir Unsurlarının Bildirimleri
305
285
260
240
B  Münhasıran Menkul Sermaye ile Sair Kazanç ve İrat   Bildirimler 205 185 165 140
C  Münhasıran Gayrimenkul Sermaye İradı ile Zirai  
Kazanç Bildirimler
105 80 60 60
2   KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ    305 285 260 240
3
 
  DİĞER BEYANNAMELER        
A
KDV, Muhtasar ve Veraset ve İntikal Vergisi   
205
185
165
140
B Banka Hesap Vaziyeti, SSK (Özel İnşaat-Aylık), Diğer  Beyan ve Bildir. 105 80 75 55
C
 
 
 
Vergi Usul Kanunu mükerrer 227/4 nolu tebliğ hükümleri dışında kalan ve defter tutturup beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmayan vergi mükelleflerine ilişkin 340 nolu tebliğde belirtilen 4 nolu Aracılık sözleşmesine göre e-beyanname ile gönderilecek beyannamelerin gönderme ücreti
       
a) Aylık KDV E-Beyannameleri 
15 15 15 15
b) 3 Aylık Muhtasar E-Beyannameleri
15
15
15
15
c) Geçici E-Beyannameleri
15
15
15
15
d) Yıllık E-Beyannamele
20
20
20
20
e) Aile hekimliği için verilecek E-Muhtasar beyanname 15 15 15 15
f) Aile hekimliği için verilecek E-Bildirge (SSK) beyanname 15 15 15 15
 
TABLO III
 
 
 
1. GRUP
2. GRUP
3. GRUP
4. GRUP
1
 
 
 
A
 
 KURULUŞ İŞLEMLERİ
 Şahıs İşletmeleri
 a) İşçisiz
 
 
205
165
130
80
 b) İşçili    260 205 165 130
B Adi Ortaklıklar   360 295 260 240
C Kollektif ve Adi Komandit Şirketler 405 340 305 260
D Hisseli Komandit, Limited Şirketler ve Kooperatifler  825 735 655 570
E Anonim Şirketler    1.020 825 715 615
F Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu    2.310 1.760 1.430 1.210
G
 
 Şube Açılışları
a) İl Sınırlarında 
 
250
185
165
140
  b) İl Dışında   505 385 330 275
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
DEĞİŞİKLİKLER
Adres Değişikliği  
 
205
165
130
80
B
Pay Devirleri   
240
205
165
130
C
 
 
 
Ana Sözleşme Değişiklikleri
a) Adi ortaklık, adi komandit ve kollektif şirketler ile   kooperatifler
242
205
165
130
b) Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler   
285
240
205
165
c) Anonim Şirketler
330
285
240
205
D
 
 
Sermaye Artırımı
a) Limited Şirketler  
825
725
615
515
b) Anonim Şirketler   
1.020
920
825
715
E
Şekil Değiştirme ve Birleşme
825
725
615
515
F
Genel Kurul İşlemleri
a)İlanlı
620
520
410
410
b) İlamsız 310 260 205 205
G
 
 
 
 
 
Sermayenin Ödendiğinin Tespit Raporu
1- Nakdi Sermayenin Ödendiğinin Tespit Raporu
570
460
360
295
2- Geçmiş Yıllar Karlarının Sermayeye Eklenmesi Raporu  
570
460
360
295
3- Sermaye Düzeltme Olumlu Farklarının Sermayeye Eklenmesi Raporu
570
460
360
295
4- 5811 Sayılı Kanun İle Özel Fonların Sermayeye Eklenmesi Tespit Raporu
570
460
360
295
5- Sermayeye İlave Edilecek Ortak Alacaklarının Tespit Raporu
570
460
360
295
H
 Öz Sermaye Tespit Raporu  
570
460
360
295
3
 
 
 
A
DİĞER İŞLEMLER
Barkod İzni Alınması, İşyeri Açma İzin Belgesi
515
405
405
405
B
Marka Tescili, Patent   
615
515
515
450
C
İhalelerde Ortaklık Durum Belgesi Tasdiki ve Kamu İhale Kurumu(KİK) Tarafından
a) İstenilen Fiyat Teklif Analizi
205 165 130 105
b) Kamu ihale Tebliği kapsamında Tesis, Makine, Teçhizat ve Diğer ekipman tespitine ilişkin rapor 1.000 1.000 1.000 1.000
D
Avrupa Birliği Fonlarında Desteklenen Projelerin Denetlenmesi ve Raporlanması, Proje Bazında 1.275 TL'den Az Olmamak Üzere Saat Esasına Göre Ücret Alınır. (TL/Saat)
190 150 120 95
E
Yetki Kapsamına Dahil Edilmiş Olan Denetim Raporlarında Proje Bazında 635 TL'den az Olmamak Üzere Saat Esasına Göre Ücret Alınır. (TL/Saat)
185 150 120 95
F Yerli Malı Tebliği kapsamında "Yerli Katkı Oranı" tespitine ilişkin rapor 1.000 1.000 1.000 1.000
G
Mükellef Bilgileri Bildirimi
50 50 50 50
H
TÜİK Bildirimleri
a) Hizmet
50 50 50 50
  b) İmalat 60 60 60 60
İ
KOSGEB Başvuruları
a) Gerçek Kişiler
175 175 175 175
b) Tüzel Kişiler 240 240 240 240
J Transfer Fiyatlandırması Veya Örtülü Sermaye Tespit Raporları 525 525 525 525
K TTK'ya Göre Yönetim Kurulu Faailyet Raporu Hazırlanması 525 525 525 525
4
 
 
 
 
 
 
A
VERGİ VE SGK İŞLEMLERİ TAKİBİ
Vergi İadeleri (iade tutarı üzerinden)
 
%3
 
 
 
B
Vergi İstisna ve Muafiyetleri   
370
305
240
205
C
Vergi Tecilleri ve Terkinleri (tecil ve terkin tutarları üzerinden) ile SGK Teftişi Teminat Çözümleri
 
 %2
 
 
 
D
Vergi İndirimi   
205
185
165
140
E
Düzeltme Talepleri   
305
250
205
165
F
Özel ve Teminatı Olan veya Olmayan İnşaatların Teftişlerinin  Verilmesi (yıllık)
A fıkrası (100 işçiye kadar olan işletmelerde) ve C fıkrası için ücret 405 TL'den az olamaz.
305 250 205 165
G Vergi ve SGK Danışmanlığı (TL/Saat) 220 175 140 110
5
 
 
UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA
405 TL' den az olmamak üzere vergi ve fon üzerinden
 
%2
 
 
 
 
NOTLAR:

1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağlı olarak yapılan düzenlemelere göre Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatan mükellefler, defter tutma ücreti dışında ayrıca beyanname imzalama ücreti ödemezler.

2- Tarifedeki ücretler aylık olup KDV hariç brüt tutarlardır.

3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlası ile uygulanır. Ancak; bu miktar sözleşmedeki ücretin % 60’ını geçemez. Bu maddenin uygulanmasına mahsus olmak üzere; inşaat firmalarında her şantiye bir şube sayılır.

3.2- Çoklu KDV oranı uygulanan firmalarda, tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.

3.3- Hizmetin müşterinin işyerinde yapılması durumunda; ayrıca % 25 ek ücret alınır.

3.4- Kooperatiflerle ilgili ücretler en fazla 50 üyeli kooperatifler için geçerlidir. 50 üyeden fazla üyesi bulunan kooperatiflerde ilave her 50 üye için ücrete % 10 ilave edilir. Üye sayısındaki kesirler tama yürütülür.

3.5- Dış ticaret işlemleri varsa tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.

3.6- İşletme defteri için A ve B bentlerinde tespit edilen ücretler 1. Grup İller arasında yer alan ve merkez nüfusu 5 milyondan fazla olan illerde % 35, 3 milyondan fazla olan illerde % 20, 2 milyondan fazla olan illerde % 10 ve 1 milyondan fazla olan illerde % 5 oranında artırılarak uygulanır.

3.7- Enflasyon düzeltmesi yapılan işletmelerde tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.

3.8- Teknokent (teknoloji geliştirme) bölgelerindeki işletmeler için tarifedeki asgari ücretlere %10 ilave edilir.

3.9- Maliye Bakanlığı'na verilen Ba ve Bs bildirim formları için sözleşmede anlaşılan ücretin %4'ü tutarında ek ücret alınır.

3.10-Vakıf ve derneklerin iktisadi işletmeleri tarifedeki ticari işletmeler gibi değerlendirilir ve ücretlendirilir.

4- Tarifedeki ücretlerden indirimler:

4.1- I no.lu tablonun 1 ve 2 numaralı tarifesinde belirtilen mükellefler için II no.lu tablonun 1-A bendinde yer alan beyanname düzenleme ücretleri % 50 indirimli olarak uygulanır.

4.2- Gayrifaal işletmelerde tarifenin % 40’ı uygulanır.

4.3- Nüfusu 50.000 kişinin altındaki ilçelerde tarifedeki maktu ücretler % 25 eksiği ile uygulanır
 
4.4- 2014 yılında ilk defa gerçek usulde defter tutma durumunda olacak mükellefler ile 2014 yılında 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca gerçek usule alınan mükellefler için I ve II no.lu tablolarda yer alan ücretler ilk iki yıl % 50 indirimli olarak uygulanır.

5- Müşteri ile meslek mensubu ayrı il gruplarında olduğu takdirde, işletmenin bulunduğu yer için belirlenen ücret tarifesi uygulanır.

6- Çizelgede yer alan beyanname veya bildirimlerin dışında, yükümlülerden yeni beyanname ve/veya bildirim istenildiği takdirde, ücrete tabidir. Meslek mensubu ile yükümlü arasında serbestçe belirlenecek ücret tablo II 3-B’de belirlenen ücretin altında olamaz
 
7- Uzlaşma işlemleri ile ilgili oranın uygulanmasında, VUK.’nun 376 ncı maddesinde öngörülen indirim düşüldükten sonra kalan vergi, fon ve ceza toplamı üzerinden müşteri lehine sağlanan indirim toplamları tutarı esas alınır. Aynı uzlaşma komisyonu toplantısında yapılan çeşitli uzlaşmalarda tarife topluca uygulanır.

8- Tablo I’ de yer alan apartman ve site yönetimi için işçi sayısı, apartman ve sitelerde çalışan tüm görevli sayısını ifade eder.

9- İl grupları aşağıdaki gibidir:

1.Grup İller: Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Muğla, Samsun, Tekirdağ.

2.Grup İller: Aydın, Bolu, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Hatay, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kütahya, Malatya, Manisa, Trabzon, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Yalova, Sakarya, Düzce, Osmaniye, Çorum, Şanlıurfa.

3.Grup İller: Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Artvin, Batman, Bilecik, Burdur, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Isparta, Nevşehir, Van, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kilis, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman.

4.Grup İller: Ardahan, Iğdır, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Bayburt, Şırnak.
 
2015 YILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRETLERİ
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
 
A
 
 
 
 
 
 
Sürekli Danışmanlık (aylık)
 
a) Bir önceki yıl net satışları 2.803.000 TL'den az olan firmalarda
515
b) Bir önceki yıl net satışları 7.475.000TL' ye kadar olan firmalarda
615
c) Bir önceki yıl net satışları 18.689.000 TL' ye kadar olan firmalarda        
1.030
d) Bir önceki yıl net satışları 56.068.000 TL' ye kadar olan firmalarda
1.540
e) Bir önceki yıl net satışları 56.068.000 TL' yi aşan firmalarda
1.980
Yıllık 96 saate kadar, fazlası 65 TL/saat üzerinden ilave ücrete tabidir. Yıllık çalışma saatinin hesabında fiili çalışma süreleri dikkate alınır.)
 
B
 
 
Arızi Danışmanlık (saat ücreti)
185
a) Büroda
260
b) İlgili işletmede  
 
C
 
Kontrol ve Revizyon İşlemleri
 
(1.400 TL' den az olmamak üzere) Firmanın durumuna göre tarifedeki karşılığı ücretin, kontrol edilen ay süresi ile çarpımı tutarıdır.
 
D
 
 
Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması
 
a) Hizmet-Alım/Satım İşletmesi   
615
b) İnşaat-İmalat İşletmesi  
1.020
2
 
 
 
UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA
 
560 TL' den az olmamak üzere vergi ve fon üzerinden
%2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORTAKLIK İŞLEMLERİ
 
Şirketlerin TTK Gereğince Denetçiliği (aylık)
 
a) Banka ve sigorta şirketleri                          
615
b) Halka açık şirketler ve aracı kurumlar       
305
c) Diğer şirketler                                               
205
4
 
 
 
 
 
 
 
TASFİYE (Her hesap dönemi için)
 
A
Şahıs Firmaları 
205
B
Adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kollektif Şirketler 
305
C
Kooperatifler   
715
D
Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler
920
E
Anonim Şirketler (SPK’ya dahil olmayanlar)  
1.210
F
Anonim Şirketler (SPK’ya dahil olanlar)
1.540
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BİLİRKİŞİLİK
 
a) Aynı olay ve esastan kaynaklanan ve birbirine benzer ikiden fazla rapor için 
 515
b) Sermaye artırımı işlerinde
 405
c) 280 TL' den az olmamak üzere bankalara sunulan bilançoların incelenmesinde net satışların
%01
d) Diğer bilirkişiliklerde 
1.320
6
 
 
 
 HAKEMLİK
 
825 TL' den az olmamak üzere karşılıklı anlaşmaya bağlıdır.
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FİZİBİLİTE RAPORU
 
1.120 TL' den az olmamak üzere toplam yatırım tutarı üzerinden hesaplanır.
 
a) Toplam yatırım tutarı2.055.000 TL' ye kadar olanlardan
%004
b) Sonra gelen 10.278.000 TL için   
%001
c) 12.333.000 TL' yi aşan kısım için
%0005
8
 
 
 
İLAÇ FİYATLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRİLMESİ
 
İlaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi; her bir tespit için 720 TL' den az olmamak üzere, standart saat ücreti uygulanır.
Standart saat ücreti ( 140 TL/saat, vergi dahil her türlü işlemin yürütülmesi, takibi, izlenmesi, incelenmesi ve çalışma yapılması dahil)
 
9
 
 
 
 
 
DERNEK, TESİS, VAKIF VE BENZERİ KURUMLARIN HESAPLARININ DENETİMİ
 
A
İktisadi işletmesi olmayanlar   
1.020
B
İktisadi işletmesi olanlar
 
 
 
a) Gelirleri 4.111.000 TL' ye kadar olanlarda 
2.090
b) 4.111.000 TL' yi aşan kısım için  
%005
10
 
 
 
SPK VE DİĞER KURULUŞLARCA YAPTIRILACAK MUHASEBE DENETİM İŞLEMLERİ
 
SPK ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemlerinde, 96 saate kadar standart saat ücreti (185 TL/saat) olarak uygulanır. 96 saatten sonrası için; standart saat ücretinin % 50’sinden az olmamak üzere ilgililerce serbestçe saptanır. Söz konusu denetim sözleşmeleri yıllık denetimlerde 96 saatten, sınırlı ara denetimlerde 32 saatten, yatırım fonları ve diğer özel denetimlerde 48 saatten az bir süreyi kapsayamaz.
 
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KREDİLERE İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİ
 
 
1.020 TL' den az olmamak üzere;
 
A
 
 
 
Firma aktif toplamının (aktif toplamı SMMM’ce düzeltilmiş bilançodaki toplamdır)
 
i- 3.270597000 TL' ye kadar kısmı için
%003
ii- Sonra gelen 7.194.000 TL için 
%002
iii- 10.791.000 TL' yi aşan kısım için  
%001
B
 
 
 
 
Veya kredi tutarının,
 
i- 517.000 TL' sine kadar kısmı için 
%03
ii- Sonra gelen 643.000 TL için 
%01  
iii- 1.160.000 TL' yi aşan kısım için
%005
 
A ve B maddelerinde yer alan ücretler toplamı 2.090 TL’yi aşmaması halinde yüksek olanı uygulanır. Aşması halinde, A ve B maddelerinden hangisinin uygulanacağı taraflarca belirlenir. Aynı rapora dayanılarak birden fazla kredi müracaatında bulunulması halinde, her ilave kredi için bu ücret 1/5 oranında uygulanır.
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SGK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ İÇİN YAPILAN İNCELEME
 
Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilen ilişiksizlik belgesi için yapılacak incelemelerde, 505 TL’den az olmamak üzere ihaleli işlerde son hakedişte yazılı toplam bedelin, diğer işlerde 5 No.lu Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Tebliğinde tanımlanmış iş tutarının;
 
a) İlk 1.441.000 TL için
%02
b) Sonra gelen 1.441.000 TL için 
%01
c) Sonra gelen 5.240.000 TL için
%005
d) Sonra gelen 11.528.000 TL için
%001
e) Sonra gelen 23.056.000 TL için 
%0005
f) Aşan kısım için
%0001
NOTLAR:

1-Serbest Muhasebecilik tarifesindeki ücretler ve notlar, gruplar itibariyle serbest muhasebeci mali müşavirler için de geçerlidir.

2-Bu tarifedeki ücretler ile Serbest Muhasebecilik Asgari Ücretleri ile ilgili tarifenin II ve III No.lu tablolarındaki ücretler ve notlar gruplar itibariyle yeminli mali müşavirler için de geçerlidir.

3-Ücret tespiti sırasında, ücret soru belgesi kullanılır.

4-12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 283 üncü maddesi gereğince Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan tarife ile belirlenen bilirkişi ücreti, bu tarifedeki bilirkişilik ücretlerinin dışındadır.
 
2015 YILI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK İŞLEMLERİ ASGARİ ÜCRETLERİ
 
I
 
 
GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İŞLEMLERİ
 
 
1
 
 
 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ
i- Net satışları 18.502.000 TL’ ye kadar olanlarda
 
%02
      ii- Sonraki 20.599.000 TL için %01.5
      iii- Sonraki 20.599.000   TL için %01
      iv- Sonraki 41.118.000 TL için %005
      v- Sonraki  41.118.000  TL için %001
      vi- 141.856.000 TL’ yi aşan kısım için %0005
 
 
 
- Bu suretle hesaplanacak ücret, 13.365 TL’ den az olamaz. İnşaat ve sanayi işletmelerinde bu rakamlar %20 arttırılarak uygulanır. (Gelir vergisi için firma bazında uygulanır.)
 
 
2
 
 
 YILLIK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ
i- Net satışları 22.616.000 TL’ ye kadar olanlarda
 
 %02
 
 
 
ii- Sonraki 22.616.000   TL için
%01,5
 
 
 
iii- Sonraki 41.118.000 TL için
%01
 
 
 
iv- Sonraki 61.977.000 TL için
%005
 
 
 
v- Sonraki 61.977.000 TL için
%001
 
 
 
vi- 209.704.000 TL’ yi aşan kısım için
%0005
 
 
 
- Bu suretle hesaplanacak ücret, 14.806 TL’ den az olamaz. İnşaat ve sanayi işletmelerinde bu rakamlar %20 arttırılarak uygulanır. (Gelir vergisi için firma bazında uygulanır.)
 
 
3
 
 
 
YATIRIM İNDİRİMİ TASDİKİ
2.055 TL’ den az olmamak üzere toplam yatırım harcaması üzerinden;
i- 3.083.000 TL’ ye kadar olan kısım için
%02
 
 
 
ii- Sonra gelen 6.166.000 TL’ lik kısmı için
%01
 
 
 
iii- Sonra gelen 10.279.0008 TL’ lik kısmı için
%005
 
 
 
iv- 19.528.000 TL’ yi aşan kısım için
%001
 
4
 
 
a)
 
TEŞVİK, İNDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLERLE İLGİLİ İŞLEMLER
Kalkınmada öncelikli yöre teşviklerinde veya eşdeğer teşviklerde vergi ve benzeri bağışıklıklarla ilgili işler 2.055 TL’ den az olmamak üzere, İstisna kazanca isabet eden net satış hasılatı üzerinden;
 
 
 
 
i- 6.155.000 TL’ ye kadar olan kısım için
%02
 
 
 
ii- Sonra gelen10.279.000 TL’ lik kısmı için
%01
 
 
 
iii- 16.445.000 TL’ yi aşan kısım için
%005
 
 
b)
Teşvik uygulamalarında kredi faiz iadesi, indirimi veya prim ve benzeri ödemelerde 2.055 TL’ den az olmamak üzere, İadesi veya indirimi yapılan tutarın;
 
 
 
 
i-3.083.000 TL’ ye kadar olan kısmı için
%2
 
 
 
 ii- Sonra gelen 6.166.000 TL’ lik kısmı için
%1.5
 
 
 
iii- 9.249.000 TL’ yi aşan kısmı için
%1
 
 
c)
Enflasyon düzeltmesi veya yeniden değerleme işlemleri
1.650 TL’ den az olmamak üzere, Enflasyon düzeltmesine veya yeniden değerlemeye tabi tutulan değerlerin tutarları üzerinden;
 
 
 
 
i- 3.083.000 TL’ ye kadar olan kısım için
%02
 
 
 
ii- Sonra gelen 6.166.000 TL’ lik kısmı için
%01
 
 
 
iii- Sonra gelen 10.249.000 TL’ lik kısmı için
%005
 
 
 
iv- 19.528.000 TL’ yi aşan kısım için
%0002
 
 
 
- Ücret hesaplamasında değerler binalar, gemiler ve uçaklar için 1/3 oranında uygulanır.
 
    d)
Diğer teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili tasdik işlemleri
2.055 TL'den az olmamak üzere, yararlanılan istisna tutarı üzerinden
 
      i-  3.083.000 TL’ ye kadar olan kısım için %03
      ii- Sonra gelen 6.166.000 TL’ lik kısmı için  %01
      iii- Sonra gelen 10.249.000 TL’ lik kısmı için  %005
      iv- 17.754.000 TL’ yi aşan kısım için  %0002
 
 
e)
Kalkınma Ajanslarından ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca yapılacak Ar-Ge
Yardımları destekleme işlemlerinde 1.660 TL'den az olmamak üzere, Yeminli Mali Müşavirlerce onaylanan
desteklemeye esas alınacak dönemsel harcama tutarları üzerinden
 
 
 
 
i- 2.480.500 TL'ye kadar olan kısım için
%06
 
 
 
ii- Aşan kısım için
%03
 
 
f)
Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik gereği ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği gereği yapılacak tasdiklerde 1.660 TL'den az olmamak üzere rapora bağlanan harcama tutarının
 
 
 
 
i- İlk 1.663.000 TL'si için
%1
 
 
 
ii- Aşan kısım için
%05
 
 
g)
Avrupa Birliği fonlarınca desteklenen projelerin denetlenmesi ve raporlanması, proje bazında 2.310 TL' den az olmamak üzere, saat esasına göre ücret alınır.
 
 
 
h)
İthalat gözetim kapsamı ürünler faaliyet raporu 1.540 TL' den az olmamak üzere, saat esasına göre ücret
uygulanır
 
 
5
 
MÜNFERİT BEYANNAME TASDİKİ
2.018
 
6
 
 DİĞER GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ
 
 
 
 
a) K.V.K. 26. ve 31. maddelerindeki beyannameler
%05
 
 
 
b) K.V.K. 17, 18, 20. maddelerindeki beyannameler için 2.055 TL’ den az olmamak üzere saat ücreti uygulanır.
 
 
 
 
c) Diğer beyannameler 
%02
II
 
 
1
 
KATMA DEĞER VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İŞLEMLERİ
KDV VE ÖTV İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİ TASDİKİ
 
 
 
 
i- 70.000 TL’ ye kadar olan kısım için
%8
 
 
 
ii- Sonraki 138.000 TL için 
%6
 
 
 
iii- Sonraki 205.000 TL için 
%4
 
 
 
iv- Sonraki 278.000 TL için 
%2
 
 
 
v- Sonraki 349.000 TL için
%1
 
 
 
vi- 1.040.000 TL’ yi aşan kısım için
%05
 
 
 
Bu suretle hesaplanacak ücret 1.540 TL'den az olamaz. Yıllık denetleme ve tasdik sözleşmesi olmayan
kuruluşlarda bu tarifeye göre bulunacak ücret %20 artırılarak uygulanır.Ayrıca tedarikçi ihracatçılarda iş bu
tarife %10 zamlı olarak uygulanır.
 
 
2
 
KDV İADE VE MAHSUP İÇERMEYEN AYLIK BEYANNAMELERDE
 
    a) 350.000 TL’ sine kadar olan teslim ve hizmetlerde %05
    b)  Aşan kısım için  %03
      - Bu suretle hesaplanacak ücret 920 TL’ den az olamaz.  
  3   ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ÜRETİM TECİL-TERKİN VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SIFIRLANMIŞ DENİZ YAKITI İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BİYOETANOL ÜRETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK HARMANLAYICILARA AİT BİYOETANOLLÜ BENZİN FAALİYET TASDİK RAPORU  
    a)  350.000 TL’ sine kadar olan teslim ve hizmetlerde  %05
    b)  Aşan kısım için  %03
      - Bu suretle hesaplanacak ücret ÖTV'si sıfırlanmış deniz yakıtı tasdik raporu için 920 TL, diğerleri için aylık
1.595 TL’ den az olamaz.
 
  4   DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİNE GÖRE YAPILAN KDV TECİL-TERKİN İŞLEMLERİ
TASDİKİ
 
      i-  308.000TL’ sine kadar olan kısmı için  %3
      ii- Sonraki 617.000 TL için %2
      iii- 925.000TL’ yi aşan kısım için  %1
      - Bu suretle hesaplanacak ücret 1.650 TL’ den az olamaz.  
 
5
 
GÜMRÜK BEYANNAMESİ TASDİKİ
 
 
 
 
Her beyanname tasdikinde alınmak üzere 65 TL/adet (Yıllık gelir ve kurumlar vergisi işlemleri tasdik edilmesi halinde ücret her bir beyanname için 150 TL/adet olarak uygulanır.)
 
III
 
 
1
 
DİĞER TASDİK İŞLEMLERİ
İÇ KAYNAKLARIN SERMAYEYE EKLENMESİ TASDİKİ
 
 
 
a)
 Enflasyon düzeltmesinden veya yeniden değerlemeden oluşan fonun sermayeye eklenmesinde, eklenebilir fonun tespiti :
 
 
 
 
I- Geçmiş dönemler onaylanmamış ise 1. bölümdeki ücret uygulanır.
 
 
 
 
II- Geçmiş dönemler onaylanmış ise: 1.020 TL’ den az olmamak üzere
 
 
 
 
i- 3.083.00 TL için 
%005
 
 
 
ii- Sonraki 6.166.00 TL için 
%003
 
 
 
iii- Sonraki 10.279.000 TL için
%0002
 
 
 
iv- 19.528.000 TL’ yi aşan kısım için 
%0001
 
 
b)
Diğer iç kaynakların (maliyet artış fonu - gayrimenkul / iştirak satış karı, geçmiş yıl karlarının v.b.) sermayeye eklenmesinin tespiti:
 
 
 
 
1.020 TL’ den az olmamak üzere, eklenebilir tutarın;
 
 
 
 
i- 3.083.000 TL için
%005
 
 
 
ii- Sonraki 6.166.000 TL için
%003
 
 
 
iii- Sonraki 10.279.000 TL için 
%0002
 
 
 
iv- 19.528.000 TL’ yi aşan kısım için
 %0001
  2   SERMAYE ARTIŞININ TESPİTİ RAPORLARI  
    a)  Sermaye ödendiğinin ve mevcudiyetinin tespiti  1.020
    b)  Limited şirketlerin kuruluş ve nev'i değişikliğinde düzenlenen öz varlık ve değer tespiti 1.360
  3   DERNEK, TESİS, VAKIF VE BENZERİ KURUMLARIN MUAFİYET VE İSTİSNA VE
HESAPLARININ TASDİKİ İŞLEMLERİ
 
    a)  Muafiyet ve İstisnalara İlişkin Tasdik İşlemleri  
      i-İktisadi işletmesi olmayanlar 1.650
      ii-İktisadi işletmesi olanlar 2.420
    b) Hesaplara İlişkin Tasdik İşlemleri  
      I- İktisadi işletmesi olmayanlar 1.650
      II- İktisadi işletmesi olanlar  
      i- Brüt gelirleri 24.555.000 TL’ ye kadar olanlarda : %02
      ii- Sonrası için  %005
      - Bu suretle hesaplanacak ücret 2.420 TL’ den az olamaz.
Diğer iç kaynakların (maliyet artış fonu - gayrimenkul / iştirak satış karı, geçmiş yıl karlarının v.b.)
 
  4    YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİ  
    a) Yatırım teşvik belgesi ile ilgili işlemler 1.650 TL’ den az olmamak üzere;  
      Toplam yatırım tutarı üzerinden %01
      - Ücretin 6.160 TL’ yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir.  
 
 
b)
Yatırım teşvik belgesi kapama işlemleri (Rapor tanzimi):
Gerçekleşen yatırım tutarının;
 
 
 
 
i- 410.00 TL’ ye kadar olan kısmı için
1.650
 
 
 
ii- Sonraki her 410.000 TL için
295
 
5
 
 KREDİLERE İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİ
 
 
 
a)
 Kredilere ilişkin tespit işlemlerinden 2.055 TL’ den az olmamak üzere, Firma aktif toplamının (aktif toplamı YMM'ce düzeltilmiş ve tasdik edilmiş bilançodaki toplamıdır.);
 
 
 
 
i- 6.166.000  TL’ ye kadar olan kısım için
%003
 
 
 
ii- Sonraki 20.555.000 TL’ lik kısım için
%002
 
 
 
iii- 26.721.000 TL’ yi aşan kısım için 
%001
 
 
b)
Veya kredi tutarının.
 
 
 
 
i- 6.166.000 TL’ ye kadar olan kısım için
%03
 
 
 
ii- Sonraki 10.278.000 TL’ lik kısım için
%01
 
 
 
iii- 16.444.000 TL’ yi aşan kısım için
%005
 
 
 
- a ve b maddelerinde yer alan ücretlerin yüksek olanı uygulanır.
Aynı rapora dayanılarak birden fazla kredi müracaatında bulunulması halinde, her ilave kredi için bu ücret 1/5
oranında uygulanır. Sürekli denetleme ve tasdik işlemleri yeminli mali müşavir tarafından yapılan kuruluşların
kredilerine ilişkin tespit işlemleri aynı yeminli mali müşavir tarafından yapılır
 
 
6
 
 
SEYAHAT ACENTALARININ TURİZM GELİRİ ELDE ETMEK VE DÖVİZ GETİRMEK YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN TESPİTLER
 
 
 
 
825 TL’ den az olmamak üzere döviz olarak getirilen tutarın
%001
 
 
 
- Ücretin  6.160 TL’ yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir.
 
 
7
 
HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALİ VE LPG İLE İLGİLİ OLARAK TALEP EDİLECEK İNCELEME VE TESPİTLER
 
 
 
 
1.650 TL’ den az olmamak üzere incelemesi yapılan tutarın;
 
 
 
 
i-3.083.000 TL’ ye kadar olan kısmı için
%01
 
 
 
ii- Sonraki 6.166.000 TL’ lik kısım için
%002
 
 
 
iii- Sonraki 10.279.000 TL’ lik kısım için
%001
 
 
 
iv- 19.528.000 TL’ yi aşan kısım için
%0005
 
 
 
- Ücretin 6.160 TL’ yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir.
 
 
8
 
MALİ TABLOLARIN UYGUNLUĞU VE HASILAT TESPİTİ
 
 
 
 
- Yap-işlet-devret projesi kapsamında istenen mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti,
- Devletin irtifak hakkı tesis ettirdiği işlemlerde verecekleri hasılat beyannamelerinin tasdiki,
- Kamu İhale Kanunu Yönetmelikleri Gereği İstenen Tespit Raporu,
 
 
 
 
1.540 TL' den az olmamak üzere tespit ve tasdik edilen tutarın
%001
 
 
 
Ücretin 6.160 TL’ yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir.
 
 
9
 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN HESAP VE İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ
 
 
 
 
i- Hesap ve işlemleri tutarı 20.485.000 TL’ ye kadar olanlarda 
%001
 
 
 
ii- Sonraki kısım için
%002
 
 
 
- Bu suretle hesaplanacak ücret 1.540 TL’ den az olamaz.
- Hesap ve işlemler tutarı organize sanayi bölgeleri hesap planına göre tespit edilir.
- Ücretin 6.160 TL’ yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir.
 
 
10
 
İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNUN GELİR VE GİDERLERİNİN DENETİMİ
 
 
 
 
Her bir üç aylık dönem için,
 
 
 
 
i- Gelir ve giderleri toplamı 20.485.000 TL’ ye kadar olanlarda 
%001
 
 
 
ii- Sonraki kısım için 
%002
 
 
 
- Bu suretle hesaplanacak ücret 1.540 TL’ den az olamaz. Hizmet bedelinin Kamu İhale Kanununa göre belirlenmesi halinde ihaledeki ücret esas alınır.
 
 
11
 
SERVET VE VARLIK İNCELEMELERİ
 
 
 
 
Beyanı gereken servet tutarının;
 
 
 
 
i- 3.083.000 TL’ ye kadar olan kısmı için
%03
 
 
 
ii- Sonraki 10.279.000 TL' lik kısım için 
%01
 
 
 
iii- 13.362.000 TL’ yi aşan kısım için 
%005
 
 
 
- Bu suretle hesaplanacak ücret 2.055 TL’ den az olamaz
 
 
12
 
ERTELEME, TAKSİTLENDİRME FORMLARI TALEP VE DEĞERLENDİRME KONUSU MEBLAĞ
 
 
 
 
i- 154.000 TL’ ye kadar olan kısım için 
%1
 
 
 
ii- Sonraki 616.000 TL için 
%05
 
 
 
iii- 770.000 TL’ yi aşan kısım için 
%01
 
 
 
- Bu suretle hesaplanacak ücret 1.020 TL’ den az olamaz.
 
 
13
 
DOĞAL AFETLERDE TERKİN İŞLERİ
868
 
14
 
STOK DEĞERLEMESİ
 
 
 
 
i- 1.540.000 TL’ ye kadar olan kısım için
 %02
 
 
 
ii- Sonraki 5.139.000 TL için
 %01
 
 
 
iii- 6.679.000 TL’ yi aşan kısım için :
%005
 
 
 
- Bu suretle hesaplanacak ücret 1.540 TL’ den az olamaz.
 
 
15
 
KAMU ARAZİSİ TAHSİS İŞLEMLERİ TESPİTİ
 
 
 
 
1.650 TL'den az olmamak üzere hesap ve işlem tutarının;
 
 
 
 
i- İlk 1.653.000 TL'si için
%05
 
 
 
ii- Sonraki kısım için
%001
  16   DİĞER TASDİK VE İŞLEMLER  
      İ- İşletmenin KOBİ Kapsamında Olduğuna ilişikin rapor. 1.000
      ii- Kobi beyannamesi tasdiki 300
      iii- İthalatcı belgesi tasdiki 500
      iv- Onaylanmış kişi statü belgesinin onaylanması 500
      v- Yerli malı tebliği kapsamında "Yerli katkı oranı" tesbitine ilişkin rapor 1.000
      vi- Kamu İhale Kanunu Tebliği kapsamında tesis.makine,teçhizat ve diğer ekipman tespitine ilişkin rapor. 1.000
IV
 
 
3984 SAYILI RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KANUN UYARINCA RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU PAYLARININ ÖDENMESİ İŞLEMLERİ
 
 
1
 
TELEVİZYONLAR
 
 
 
a)
Ulusal/Bölgesel Televizyonlar 3.080 TL’ den az olmamak üzere hesaplanan radyo ve televizyon üst kurul paylarının;
 
 
 
 
i- İlk 102.000 TL için
%4
 
 
 
ii- Sonraki 102.000 TL için
%3
 
 
 
iii- Sonraki 102.000  TL için
%2
 
 
 
iv- Sonraki102.000 TL için
%01
 
 
 
v- 408.000 TL’ yi aşan kısım için
%05
 
 
b)
 Yerel Televizyonlar, 1.020 TL’ den az olmamak üzere hesaplanan radyo ve televizyon üst kurul paylarının;
 
 
 
 
i- İlk 15.400 TL için
%3
 
 
 
ii- Sonraki 15.400  TL için
%2
 
 
 
iii- Sonraki 15.400  TL için
%1
 
 
 
iv- Sonraki 15.400  TL için
%05
 
 
 
v- 61.60000 TL’ yi aşan kısım için
%03
 
2
 
RADYOLAR
 
 
 
a)
Ulusal/Bölgesel Radyolar 2.055 TL’ den az olmamak üzere hesaplanan radyo televizyon üst kurulu paylarının;
 
 
 
 
i- İlk  3.080 TL için
%4
 
 
 
ii- Sonraki  3.080 TL için
%3
 
 
 
iii- Sonraki  3.080 TL için
%2
 
 
 
iv- Sonraki 6.160 TL için
%1
 
 
 
v- 15.400 TL’ yi aşan kısım için
%05
 
 
b)
Yerel Radyolar 625 TL’ den az olmamak üzere
 
      i- İlk 1.540 TL için %3
      ii- Sonraki 1.540 TL için  %2
      iii- Sonraki 1.540 TL için %1
      iv- Sonraki  3.080 TL için  %05
      v- 7.700 TL’ yi aşan kısım için %03
V
 
 
1
 
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN YAPILAN DİĞER İŞ VE İŞLEMLER
KURULUŞ İŞLEMLERİ
 
 
 
 
A. Tek Şahıs İşletmeleri
305
 
 
 
B. Adi Ortaklıklar
405
 
 
 
C. Limited Şirketler, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler ve Kooperatifler
1.020
 
 
 
D. Anonim Şirketler
1.540
 
2
 
DEĞİŞİKLİKLER
 
 
 
 
A. Adres Değişikliği
305
 
 
 
B. Pay Devirleri
405
 
 
 
C. Ana Sözleşme Değişiklikleri
 
 
 
 
    a) Adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kollektif Şirketler
515
 
 
 
    b) Kooperatifler
615
 
 
 
    c) Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler
825
 
 
 
    d) Anonim Şirketler
1.020
 
 
 
D. Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu
3.695
 
 
 
E. Şekil Değiştirme
2.450
 
 
 
F. Birleşme
3.695
 
 
 
G. Bölünme
6.160
  3   DANIŞMANLIK HİZMETLERİ  
      A. Sürekli Danışmanlık  
          a) Bir önceki yıl net satışları 10.242.000 TL’ den az olan firmalarda aylık 615
          b) Bir önceki yıl net satışları 10.242.000 TL ile 18.622.000 TL arasında olan firmalarda aylık 1.010
          c) Bir önceki yıl net satışları 20.4842.000 TL’ yi aşan firmalarda aylık 2.035
      B. Arızi Danışmanlık ve Standart Dışı İşlemler (saat ücreti)  
          a) Büroda 210
          b) İlgili İşletmede 310
     
C. Kontrol ve Revizyon İşlemleri
1.870 TL’ den az olmamak üzere firma net satışlarının
%01
      D. Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması  
          a) Hizmet-Alım/Satım İşletmesi 1.020
          b) İnşaat-İmalat İşletmesi 2.055
  4   UYUŞMAZLIK İŞLERİ VE UZLAŞMA  
      1.160 TL'den az olamamak üzere taraflarca kararlaştırılan tutar peşin olarak alınır. Ayrıca kesin ve nihai yargı
kararına, uzlaşma tutanağına göre tarh edilen vergi, fon ve ceza tutarı üzerinden sağlanacak indirimin;
 
 
 
 
i- İlk 19.800 TL’ ye kadar
%3
 
 
 
ii- Sonra gelen 19.800 TL için
%2
 
 
 
iii- Sonra gelen 19.800 TL için
%1
 
 
 
iv- 59.400 TL’ yi aşan kısmı için
%05
 
 
 
tutarındaki meblağdan peşin olarak alınan tutar düşülerek tahsil edilir.
 
 
5
 
HAKEMLİK
 
 
 
 
1.020 TL’ den az olmamak üzere karşılıklı anlaşmaya tabidir.
 
 
6
 
SERMAYE PİYASASI KURULU, ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU, BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU VE DİĞER KURULUŞLARCA YAPTIRILACAK MUHASEBE DENETİM İŞLEMLERİ
 
 
 
a)
 Bağımsız Denetim İşlemleri
Söz konusu denetim sözleşmeleri yıllık denetimlerde 96 saatten, sınırlı ara denetimlerde 32 saatten, yatırım
fonları ile diğer özel denetimlerde 48 saatten az olamaz. Bu tarifenin dipnotlarında belirtilen asgari ücreti esas
alınarak ücret hesaplanır. (245 TL/saat)
 
 
 
b)
Konsolide Mali Tabloların Denetiminde
 
 
 
 

i-Ana ortaklığın yukarıdaki A bölümüne göre hesaplanan denetim ücret toplamına % 20 ilave edilir.
 
 
 
 
ii-Bağlı ortaklık ve iştiraklerin denetiminde her biri için yukarıdaki (A) bölümüne göre hesaplanacak ücret esas
alınır
- Ancak söz konusu bağlı ortaklık ve iştirakler için müstakil bir bağımsız denetim raporu düzenlenmemesi
halinde bu ücretten %15 indirim yapılır.
 
 
 
c)
i- Maliye ve vergi dairelerince istenecek her türlü özel amaçlı raporlar için 1.275 TL'den az olamamak üzere
taraflarca serbestçe belirlenir.
 
 
 
 
ii- Diğer kurum ve kuruluşlarca istenebilecek her türlü özel amaçlı raporlar için 1.530 TL'den az olmamak üzere
taraflarca serbestçe belirlenir.
 
 
7
 
İLAÇ FİYATLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRİLMESİ
 
 
 
 
İlaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi; her bir tespit için 740 TL’ den az olmamak üzere standart saat ücreti uygulanır. ( 225 TL/saat, vergi dahil her türlü işlemin yürütülmesi, takibi, izlenmesi, incelenmesi ve çalışma yapılması dahil)
 
 
8
 
SGK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ İÇİN YAPILAN İNCELEME
 
 
 
 
Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilen ilişiksizlik belgesi için yapılacak incelemelerde, 1.020 TL’ den az olmamak üzere ihaleli işlerde son hakedişte yazılı toplam bedelin, diğer işlerde 5 no.lu Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Tebliğinde tanımlanmış iş tutarının;
 
 
 
 
i- İlk 1.441.000 TL için :
%02
 
 
 
ii- Sonra gelen 1.441.000 TL için
%001
 
 
 
iii- Sonra gelen 5.764.000 TL için
%005
 
 
 
iv- 11.528.000 TL'yi aşan kısım için
%001
      v- Sonra gelen 23.056.000 TL için %0005
 
9
 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPTIRILACAK BAĞIMSIZ DENETİM
İŞLERİ
 
 
 
 
i- Gayrisafi gelirleri 8.269.000 -TL 'ye kadar olanlarda gelirin
%001
 
 
 
ii- Aşan kısım için
%0001
 
 
 
- Bu suretle hesaplanacak ücret 825 TL'den az olamaz.
 
 
NOTLAR :

ÜCRET TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR:
.
Bu ücret tarifesi "Asgari Ücret Tarifesi" olup, sözleşme serbestliği gereği taraflar (yeminli mali müşavir ve mükellef); işin durumu, iş yeri veya çalışan personel sayısı ya da faaliyet konusu gibi unsurları dikkate alarak daha yüksek ücret kararlaştırabilirler. Ancak aşağıda belirtilen indirimler haricinde ücret tarifesinin altında iş kabul edilemez.

1. Bu tarifedeki tasdik ücretleri denetim ücretlerini de kapsar.

2. İnceleme ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yerlere gidiş-dönüş süreleri ile sınırlı olmak üzere gidiş-dönüş yol giderleri ile konaklama giderleri ücrete dahil değildir.

3. Bu tarifedeki “ net satış” veya “ net hasılat” deyimi:

a) İşletmelerin gelir tablosunda yer alan önceki yıl “C-Net Satışlarını”,

b) Bankalar ve sigorta şirketleri ile aracı kurumlar ve diğer finans kurumlarında önceki yıl gayrisafi gelir tutarını (döviz alım satımına yetkili müesseseler Finansman Kurumu olarak kabul edilmez) ifade eder.

c) Yıllara yaygın inşaat ve taahhüt işlerinde ücretin matrahı , ilgili yıl içinde tahakkuk eden hakediş toplamıdır. Bu işlerin diğer işlerle birlikte yapılması halinde bu tutarlar net satışlara ilave edilir. Yıllara yaygın inşaat ve taahhüt işlerinde geçici kabulün yapıldığı yıla ait net satışlar toplamından önceki yıllarda tahakkuk eden hakediş tutarları indirilir. Şu kadar ki, senelere sari inşaat işinin son yılında sözleşme yapılması halinde ücretin hesaplanmasında geriye doğru bütün hakedişlerin toplamı birlikte dikkate alınır.

d) Yatırımcı kuruluşlarda ücretin hesabında, net satış hasılatının Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilen fiili yatırım tutarının altında kalması halinde fiili yatırım tutarı Net Satış Hasılatı yerine esas alınır.

4. Tarifedeki ücretler, KDV hariç brüt tutarlardır.

5. Tarifelerde yazılı dönem kavramı, beyanname verme dönemlerini ifade eder. Birkaç dönemin bir raporda birleştirilmesi tarife uygulamasını değiştirmez.

6. Asgari ücret uygulamasında hizmetin yapıldığı yıl tarifesi esastır.

7. Ücret tespiti sırasında , ücret soru belgesi kullanılır.

8. 01.01.2014 tarihinden önce 2014 yılında yapılacak hizmetler için düzenlenen sözleşmeler ile taraflar arasında tespit edilen ücret 2014 tarifesinde tespit edilen ücretlerden düşük olamaz. Her yıl için ayrı bir sözleşme düzenlenir.
 
9.Ulusal / Bölgesel / Yerel Televizyon ve Ulusal / Bölgesel /Yerel Radyo ayrımında Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun sınıflandırması esas alınır.
 
10. Bu tarifede yer almayan hizmetlerin asgari ücretleri bir saat için alınacak ücret 225 TL’den az olmamak üzere taraflar arasında serbestçe tespit edilebilecektir.

11. Münhasıran yıl içinde işe başlayan mükelleflerde Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi tasdik hizmeti tarifedeki ücret ay kesirleri tam sayılarak kıst uygulanır.

12. Asgari ücretin tespitinde indirim uygulanması suretiyle bulunan ücretler aksi belirtilmedikçe tarifedeki maktu ücretlerden (gayrifaal kurumlarda asgari maktu ücretin %50’sinden ) az olamaz. Şöyle ki;

A- Hasılat Esasında İndirimler :

Tasdik ücretleri ; akaryakıt bayileri, tütün mamulleri imalatçıları ve dağıt indirim uygulandıktan sonra yalnızca nispi tasdik ücretlerinde aşağıdaki indirimler sırasıyla uygulanabilir.

B- Ücret Esasında İndirimler:

Asgari maktu ücretler de dahil olmak üzere:

- 2. grup illerde faaliyette bulunan mükelleflerde %10,

- 3. grup illerde faaliyette bulunan mükelleflerde %15,

- 4. grup illerde faaliyette bulunan mükelleflerde %20

a) Tasdik yapılacak firmanın ilgili dönem muhasebesinin, serbest muhasebeci ve/veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından tutulması ve beyannamelerinin bunlar tarafından düzenlenerek imzalanması halinde nisbi tasdik ücretlerinde %20 indirim uygulanır.

b) Yeminli mali müşavirin bu tarifeye göre aynı kuruluşa birden fazla tasdik hizmeti vermesi durumunda, bu hizmetlerin her biri için tarifede gösterilen nisbi ücretlerde %20 indirim uygulanır. Bu indirim aynı topluluk içindeki şirketler için de geçerlidir.

c) Grup şirketlerinde (hisselerinin %51'den fazlası aynı gerçek ve tüzel kişilere ait olan şirketlerde) tasdik işlemlerinin aynı Yeminli Mali Müşavir tarafından yapılması halinde %25, aynı malın veya hizmetin grup şirketleri arasında satılması veya yapılması durumunda indirim oranı %35 olarak uygulanır.

((a) ve( b) maddesinde belirtilen indirimlerin sadece birisi uygulanabilir. (c) maddesinde belirtilen indirim uygulandığı takdirde (a) ve (b) maddesinde belirtilen indirimlerden hiç biri uygulanmaz.)

C- Diğer İndirimler :

Yeminli mali müşavir ile sürekli denetim ve tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerin aynı yeminli mali müşavir veya aynı yeminli mali müşavir şirketince yapılan kredilere ilişkin tasdik işlemleri ile SPK ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak denetim işlerinde %50 indirim uygulanır. (Uygulanan indirim tutarı, yıllık sürekli denetim ve tasdik ücretinin %25’ini geçemez.)

Tebliğ olunur.
  2014 Yılı Asgari Ücret Tarifesi  
 

 

 
Skip Navigation Links
İnternet Vergi Dairesi
E-Beyanname
E-Bildirge
E-İşçi Giriş-Ayrılış
SGK Vizite Giriş Sistemi
Vergi Takvimi
TC Kimlik No Sorgulama
Mevzuat Bilgi Sistemi
Resmi Gazetede Bugün
Giresun Defterdarlığı
Linkler
Site Planı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Sultan Selim Mah. Arifbey Caddesi No:5 Daire:5 Giresun  Tel/Fax: (454) 212 33 42 Gsm: 532 686 23 83