01.01.2021'DAN GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET
Asgarî Ücret Tespit Komisyonu, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesi gereğince (01.01.2021 – 31.12.2021) tarihleri arasında geçerli olacak asgari ücret belirlendi.
 
Asgari Ücret
01.01.2020 - 31.12.2020 Günlük (Brüt TL)
Aylık (Brüt TL)
119,25
3.577,50

   01.01.2021'DAN GEÇERLİ SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCIN ALT VE ÜST SINIRI

 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’ nun 78/1. maddesine göre;
"Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, 4857 sayılı İş Kanununun  39 uncu maddesine göre 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgarî ücrettir; üst sınırı ise günlük asgarî ücretin 6,5 katıdır.
Buna göre 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere SSK prim tabanı ve tavanı;
 
 
01.01.2021 -  31.12.2021
TL / Günlük
TL / Aylık
Alt Sınır (taban)
119,25 3.577,50
Üst Sınır (tavan)
894,38 26.831,40
 
   01.01.2021'DAN GEÇERLİ ÇIRAK VE ÖĞRENCİLER İÇİN ASGARİ ÜCRET
Çırak ve öğrenciler için (01.01.2021– 31.12.2021) tarihleri arasında geçerli olacak asgari ücret:
 
Çırak ve öğrenciler için Asgari Ücret
01.01.2021 - 31.12.2021 Günlük (Brüt TL)
Aylık (Brüt TL)
59,63
1.788,90
   YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ
 
Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) 14 gün
Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara
20 gün
Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara onbeş yıl ve daha fazla olanlara
26 gün
Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi en az 20 gün
 
   01.01.2021'DAN GEÇERLİ PARASAL SINIRLAR (VUK.GT.522-GVK.GT.313)
 
01.01.2021 Tarihinden İtibaren Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar
  1.500 TL.
01.01.2021 Tarihinden İtibaren Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Üst Sınırı
   1.500 TL.
2021Takvim Yılında İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 13 TL.
2021Takvim Yılında işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna 25 TL.
2021 Takvim Yılı gelirlerine uygulanmak üzere arizi kazanç gelirlerine uygulanacak istisna (82) 43.000 TL.
2021 Takvim Yılı gelirlerine uygulanmak üzere değer artışı kazançlarına uygulanacak istisna (Mük.80) 19.000 TL.
2021 Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı (86/1/d) 2.800 TL.
2021 Yılında basit usule tabi mükellefler için kazanç indirimi tutarı (89/15) 14.000 TL.
2021 İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatı istisnası tutarı 240.000 TL.
2021 Takvim Yılında Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin gider yazılabilecek aylık kira bedeli tutarı 6.000 TL.
2021 Takvim Yılında Gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 150.000 TL.
2021 Takvim Yılında Binek otomobillerde amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 170.000 TL.
2021 Takvim Yılında Vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 320.000 TL.
2021 Takvim Yılında Serbest meslek kazançları için kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli (68/5) 6.000 TL.
2021 Takvim Yılında Serbest meslek kazançları için gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı  (68/5) 150.000 TL
2021 Takvim Yılında Vergiye uyumlu mükelleflerin faydalanabileceği en fazla indirim tutarı (GVK M.Md.121) 1.500.000 TL.
 
 
 
 
   BASİT USULE TABİ OLMADA YILLIK KİRA BEDELİ TOPLAMI
 
GVK’nun 47. maddesinin (2) no.lu bendinde yer alan basit usule tabi olmanın genel şartlarından yıllık kira bedeli toplamına ilişkin 2021 yılı için belirlenen tutar. (29.12.2020/GVK Tebliği 313)
 
Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde
   12.000 TL.
Diğer Yerlerde
  7.600 TL.
 
 BASİT USULE TABİ OLMADA YILLIK ALIŞ, SATIŞ VE GAYRİSAFİ İŞ HASILATI TUTARI (29.12.2020/GVK Tebliği 313)
 

1

Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının
   150.000 TL.
Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık satış tutarının  
  240.000 TL.

2

1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasıla
   76.000 TL.

3

1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının
  150.000 TL.
 
 BASİT USULE TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN GÜN SONU TOPLU BELGE DÜZENLEME UYGULAMASI
 
215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile düzenlenen Basit Usulde Vergilendirilen mükelleflere ilişkin belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemesi uygulaması, 31.12.2021 tarihine kadar devam edecektir. (29.12.2020/GVK Tebliği 313)
 
   GELİR VERGİSİ TARİFESİ
 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2021 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.(29.12.2020/GVK Tebliği 313)
 
24.000 Türk Lirasına kadar %15
53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası     
%20
130.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.4000 TL (ücret gelirlerinde 190.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL), fazlası     
%27
650.000 TL'nin 130.000 TL'si için 30.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL'nin 190.000 TL'si için 46.390 TL), fazlası     %35
650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 212.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 207.370 TL), fazlası     %40
 
   BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ
 
 213 sayılı Vergi Usul Kanunun Mükerrer 177 maddesine göre 2021 yılı için; (27.12.2019/GT.513)
 
Yıllık Alış Tutarı  300.000 TL.
Yıllık Satış Tutarı
420.000 TL.
Gayrisafi İş Hasılatı ile Yıllık Satış Tutarı Toplamı
 150.000 TL.
İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı 300.000 TL.
 
   MESKEN KİRA GELİRLERİNE UYGULANACAK İSTİSNA
 
2021 Yılı İstisna Tutarı (29.12.2020/GVK Tebliği 313) 7.000 TL.
2020 Yılı İstisna Tutarı (27.12.2019/GVK Tebliği 310) 6.600 TL:
2019 Yılı İstisna Tutarı (GVK Tebliği 305) 5.400 TL.
2018 Yılı İstisna Tutarı (GVK Tebliği 302) 4.400 TL.
2017 Yılı İstisna Tutarı (GVK Tebliği 296) 3.900 TL.
2016 Yılı İstisna Tutarı (GVK Tebliği 290) 3.800 TL.
2015 Yılı İstisna Tutarı 3.600 TL.
2014 Yılı İstisna Tutarı 3.300 TL.
2013 Yılı İstisna Tutarı 3.200 TL.
Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Beyan Verme Sınırı 2.200 TL.
 
   SAKATLIK İNDİRİM TUTARI  (29.12.2020/GVK Tebliği 313)
 
I.   Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 80'ini Kaybedenler) 1.500 TL.
II.  Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 60'ını Kaybedenler)
860 TL.
III. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 40'ını Kaybedenler)
380 TL.
 
   ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (2021 yılı için)
 
 
Eşi Çalışmayan
Eşi Çalışan
Evli Çocuksuz
268,31 TL. 268,31 TL.
Evli 1 Çocuklu
362,22 TL. 308,55 TL.
Evli 2 Çocuklu 402,42TL. 348,80 TL.
Evli 3 Çocuklu 456,13 TL. 402,47 TL.
Evli 4 Çocuklu 456,13 TL. 429,30 TL.
Evli 5 Çocuklu 456,13 TL. 456,13 TL.
Bekarlar için uygulanacak asgari geçim indirimi 220,73 TL dir.    
 
   İŞSİZLİK SİGORTASI ORANLARI
 
İşçi Payı %1
İşveren Payı
%2
Devlet Katkısı
%1
 
   İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ
 
Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçiler için 2 Hafta
Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçiler için
4 Hafta
Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçiler için
6 Hafta
Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçiler için 8 Hafta
 
   VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA TUTARI (2021 yılı için GT S.NO:52);
 
Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334,534 TL.
Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde
669,479 TL.
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde
    7.703 TL.
Şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde     7.703 TL.
 
   VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ (2021 yılı için GT S.NO:52);
 
Matrah
Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde) 
İvazsız intikallerde vergi oranı (yüzde) 
İlk 380.000 TL için
%1 %10
Sonra gelen 900.000 TL için
%3 %15
Sonra gelen 1.900.000 TL için  %5 %20
Sonra gelen 3.600.000 TL için  %7 %25
Matrahın 6.780.000 TL’yi aşan bölümü için  %10 %30
 
   ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ (2021 Yılı)
 
Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker  504,69 TL:
Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi taşıtı, Römork, Yarırömork
373,37 TL.
Traktör (Römorklu-Römorksuz), Motosiklet, Motorlu bisiklet
 190,54 TL.
 
   TÜKETİCNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 68 MD. BELİRTİLEN PARASAL SINIRLAR: (R.G.31.21.2021-31346)
 
İlçe Tüketici Hakem Heyetleri  7.550 TL.
Büyükşehir statüsünde olan illerde, İl Tüketici Hakem Heyetleri
7.550-11.330 TL.
Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde İl Tüketici Hakem Heyetleri,
7.550-11.330 TL.
   
 
   BİNA İNŞAAT METREKARE MALİYET BEDELİ
2021 Yılı için binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerini gösterir cetvel (Bilgisayarınıza indirmek için klikleyiniz)
2020 Yılı için binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerini gösterir cetvel (Bilgisayarınıza indirmek için klikleyiniz)
2019 Yılı için binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerini gösterir cetvel (Bilgisayarınıza indirmek için klikleyiniz)
2018 Yılı için binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerini gösterir cetvel (Bilgisayarınıza indirmek için klikleyiniz)
2017 Yılı için binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerini gösterir cetvel (Bilgisayarınıza indirmek için klikleyiniz)
2016 Yılı için binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerini gösterir cetvel (Bilgisayarınıza indirmek için klikleyiniz)
2015 Yılı için binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerini gösterir cetvel (Bilgisayarınıza indirmek için klikleyiniz)
2014 Yılı için binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerini gösterir cetvel (Bilgisayarınıza indirmek için klikleyiniz)
2013 Yılı için binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerini gösterir cetvel (Bilgisayarınıza indirmek için klikleyiniz)
2012 Yılı için binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerini gösterir cetvel (Bilgisayarınıza indirmek için klikleyiniz)
 
 
 
2020 Yılı Pratik Bilgileri
2019 Yılı Pratik Bilgileri
2018 Yılı Pratik Bilgileri
2017 Yılı Pratik Bilgileri
2016 Yılı Pratik Bilgileri
2015 Yılı Pratik Bilgileri
2014 Yılı Pratik Bilgileri
2013 Yılı Pratik Bilgileri
2012 Yılı Pratik Bilgileri