.............................. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Daireniz .............................. vergi kimlik numaralı mükellefiyim.
Faaliyetimi Daireniz yetki alanında bulunan .................................................. adresinden ..../....../200..... tarihinden itibaren, yine Daireniz yetki alanında bulunan ........................................................ adresine taşımış bulunmaktayım. Adres değişikliğinden dolayı gerekli işlemlerin yapılmasını bilgilerinize arz ederim.


Mükellef
Ad, Soyad
İmza

ADRES:
............................................................................
............................................................................
............................................................................