............................... LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:
Madde1- Aşağıdaki adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.
Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu 1 ...................................... ....................................... ........... 2 ...................................... ....................................... ...........

ŞİRKETİN ÜNVANI:
Madde 2- Şirketin ünvanı .................................................. ............ Limited Şirketidir.

AMAÇ VE KONU:
Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.
1. .................................................. ............
2. .................................................. ............
3. .................................................. ............
Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde ortaklar kurulu karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gereken izin alınacaktır. Tescil ve ilan ettirilecektir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:
Madde 4- Şirketin merkezi ........................ dir. Adresi ............................................ dir.
Adres değişikliğinden yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde İlan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

SÜRE:
Madde 5- Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere ................ yıldır.

SERMAYE :
Madde 6- Şirketin sermayesi ........................ paya ayrılmış ..................lira Olup bunun,
...................... paya karşılık olan .......................... lirası .............................
...................... paya karşılık olan .......................... lirası .............................
tarafından esas sermaye tekabül eden paylar muvazaadan ari şekilde ve tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin ¼ ü şirketin kuruluşunun tescili tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalan ¾ sermaye ise 3 yıl içerisinde ödenecektir.

İLAN:
Madde 7- Şirkete ait ilanlar , Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari (7) gün evvel yapılır.

ŞİRKETİN İDARESİ:
Madde 8- Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.
İlk ..............yıl için .................................................. ... şirket müdürü olarak seçilmiştir.

TEMSİL:
Madde 9- Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

HESAP DÖNEMİ:
Madde 10- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN DAĞITIMI:
Madde 11- Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır; kalan miktardan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması karalaştırılan miktardan T.Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 2. Fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az % 51 ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İHTİYAT AKÇESİ
Madde 12- İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur.
Kanuni ihtiyari akçeleriyle kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

KANUNİ HÜKÜMLER:
Madde 13- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

DAMGA VERGİSİ:
Geçici Madde: Bu ana sözleşme ile ilgili ...............................................TL. Damga vergisi ödenmiştir veya üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

KURUCULAR:
Sıra no    Kurucunun Adı ve Soyadı    imzası
    1-         ........................................................      ..............................