ŞİRKETİN ÜNVANI : " .................................... KOLLEKTİF ŞİRKETİ "

KURULUŞ :
MADDE 1 : Aşağıda Adları, Soyadları, İkametgahları ve Uyrukları yazılı kurucular arasında bir Kollektif Şirket kurulmuştur. Kurucunun adı - soyadı İkametgah adresi Uyruğu
1-............................................ ...................................... ...............................
2- ........................................... ...................................... ...............................

UNVANI:
MADDE 2 : Şirketin ünvanı ; ".................................................... KOLLEKTİF ŞİRKETİ " ' dir.

AMAÇ VE KONU:
MADDE 3 :Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:
1-.........................................................................................
2-.........................................................................................
3-.........................................................................................

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ :
MADDE 4 :Şirketin merkezi........................... İli, ............................... ilçesi'ndedir. Adresi ........................................................................'dır.

SÜRE :
MADDE 5 :Şirketin süresi tescil tarihinden itibaren (.......) yıldır.Ancak sürenin bitiminden onbeş gün önce ortaklar feshi yazılı olarak ihbar etmedikleri takdirde sözleşme kendiliğinden bir yıl daha uzatılmış sayılır.

SERMAYE :
MADDE 6 : Şirketin sermayesi ...........................-TL ( ........................... Türk Lirası ) 'dır.
Sermayenin; ........................ -TL.sı ................................; ....................... -TL.sı .................................; tarafından ödenmiştir.

İLAN:
MADDE 7 :Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak koşuluyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari 7 gün evvel yapılır.

ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ:
MADDE 8 :Şirketi idare ve temsile şirket ortağı / ortakların tek başına / birlikte şirket ünvanı altında atacağı / atacakları imzasıyla / imzalarıyla mümkündür.

KAR VE ZARARIN DAĞILIMI:
MADDE 9 :Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.Safi kardan her sene bilanço sonunda safi karın % de ................. ya % de .....................da ait olmak üzere ve zararlar da bu şekilde ve nispetler dahilinde olmak üzere dağıtılır.

ŞİRKETİN FESHİ:
MADDE 10 :Şirket süresinin bitiminden veya daha önce ortakların oybirliği / çoğunluğuyla şirketin feshine karar verilebilir.

KANUNİ HÜKÜMLER:
MADDE 11 :Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır