RESMİ DAİRELERE VERİLECEK BELGELER

Vergi Dairesine Verilecek Belgeler
İşe Başlamada Verilecek Belgeler

Gelir Vergisi Mükellefleri

Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler
1- Noter onaylı imza sirkülerini,
2- Onaylı nüfus cüzdanı örneğini, (Bizzat başvurulması ve nüfus cüzdanının aslının ve bir adet nüfus cüzdanı fotokopisinin getirilmesi durumunda onay vergi dairesince yapılmaktadır.)
3- İkametgah belgesi,

Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler
1- Onaylı nüfus cüzdanı örneğini, (Bizzat başvurulması ve nüfus cüzdanının aslının ve bir adet nüfus cüzdanı fotokopisinin getirilmesi durumunda onay vergi dairesince yapılmaktadır.)
2- İkametgah Belgesini,
3- İşyeri mülkiyetinin mükellefe ait olması halinde emsal kira bedelinin tespiti amacıyla emlak vergisine esas olan vergi değerini gösteren belediyeden onaylı belgeyi,
4- İşyeri kira ise kira kontratının bir örneğini,

Ticari Plakalı Araç Sahibi Mükellefler
1- Onaylı nüfus cüzdanı örneğini, (Bizzat başvurulması ve nüfus cüzdanının aslının ve bir adet nüfus cüzdanı fotokopisinin getirilmesi durumunda onay vergi dairesince yapılmaktadır.)
2- İkametgah belgesini,
3- Taşıta ilişkin fatura veya noter senedinin tasdikli bir örneğini (Fatura veya noter senedi örneği, aslı ile birlikte ibraz edilmesi halinde vergi dairesince onaylanır.

Diğer Ücret Geliri Elde Eden Hizmet Erbabı
1- Onaylı nüfus cüzdanı örneği, (Bizzat başvurulması ve nüfus cüzdanının aslının ve bir adet nüfus cüzdanı fotokopisinin getirilmesi durumunda onay vergi dairesince yapılmaktadır.)
2- İkametgah Belgesini,
3- İşverenden alınan iş bildirimi. (İş bildiriminde işverenin adı, soyadı, bağlı olduğu vergi dairesi, vergi numarası, T.C. Kimlik Numarası, adresi ve imzası bulunmalıdır.) Başbakanlık tarafından yayımlanan 2008/8 sayılı genelgede de TC kimlik numarasının verilmesi halinde nüfus ve ikametgah belgelerinin ibrazı gerekmemektedir. Adrese dayalı kayıt sisteminde Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünün belirlediği TC numaraları kullanılmaktadır. Bu nedenle, nüfus ve ikametgah belgelerinin işe başlama dilekçe ekinde verilmesine uygulamasından vazgeçilmiştir.

Kurumlar Vergisi Mükellefleri

Ticaret Şirketleri

1- Şirketi temsile yetkili kişilerin onaylı nüfus cüzdanı örneği,
2- İkametgah belgeleri,
3- Noter onaylı imza sirküleri,
4- Ticaret sicil memurluğuna başvuru belgesi, (Ticaret sicil memurlukları tescil için müracaat eden mükelleflerin başvuru evraklarının birer örneğini ilgili vergi dairesine gönderirler. Bu mükelleflerin işe başlama yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır.),
5- Şirket ana sözleşmesinin noter tasdikli bir örneği,

Dernekler
1- Dernek tüzüğü,
2- Dernek başkanının onaylı nüfus cüzdanı örneği ve ikametgah belgesi,

Kooperatifler
1- Kooperatif başkanının onaylı nüfus cüzdanı örneği ve ikametgah belgesi,
2- Kooperatif esas sözleşmesi, işe başlama bildirimine eklenir.

Vakıflar
1- Vakıf senedi,
2- Vakıf başkanının onaylı nüfus cüzdanı örneği ve ikametgah belgesi,

işe başlama bildirimine eklenir.

İşi bırakan Gelir Vergisi mükellefleri
1- Kullanılması zorunlu belgelerden (Fatura, Sevk İrsaliyesi vb.) en son kullanılan cilt ile hiç kullanılmayan ciltlerin, işi terk dilekçesi ekinde ve terk tarihinden itibaren 1 ay içinde, ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi gerekir.
2- İşi bırakma halinde ödeme kaydedici cihazın vergi dairesindeki kaydının silinebilmesi için mükelleflerin işi bırakma tarihinden itibaren 30 gün içinde yetkili servise başvurarak cihaz hafızasında kayıtlı bulunan bilgileri tespit ettirmesi, cihazın kullanıldığı döneme ilişkin mali hafıza raporlarını aldırması, tutanak hazırlatması ve ödeme kaydedici cihaz levhası ile birlikte servis tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde ödeme kaydedici cihaz levhası ile birlikte ilgili vergi dairesine vermesi gerekir.


Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilecek Belgeler

Gerçek Kişiler;
1- İkametgah Senedi,
2- Nüfus Cüzdanı Sureti,
3- İmza Sirküleri,
4- Vergi Levhası Fotokopisi,
5- İşyeri Bildirgesi(3 adet),
6- e-bildirge sözleşmesi.

Tüzel Kişiler;
1- Şirket Ana Sözleşmesi veya sicil gazetesi,
2- Vergi Levhası Fotokopisi,
3- Şirket Müdürünün kimlik Sureti,
4- Şirket Müdürünün İmza Sirküleri,
5- Şirket Müdürünün İkametgah Belgesi,
6- e-bildirge sözleşmesi.

Özel Binalar
1- İkametgah Senedi,
2- Nüfus Cüzdan Sureti,
3- İmza Sirküleri,
4- Yapı Ruhsatı Fotokopisi,
5- İşyeri Bildirgesi (3 Adet),
6- Ek 11 +İnşaat Ruhsatı
7- e-bildirge sözleşmesi.
Belediyelere Verilecek Belgeler

İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı
1- Telli dosya,
2- Dilekçe (işyeri açma ve Hafta tatili çalışma izni için),
3- Başvuru Formu,
4- Fotoğraf,
5- Tapu Fotokopisi,
6- Kira Kontratı fotokopisi (Kira ise),
7- Yangın Söndürme cihazı (6 kg.lık)faturası fotokopisi,
8- Sosyal güvenlik kaydı,
9- Ustalık belgesi veya Noter sözleşmeli Ustaya ait belge,
10- Bağlı bulunulan odaya ait kayıt belgesi,
11- Nüfus Cüzdan Sureti,
12- İkametgah Senedi,
13- Emlak, çevre temizlik,ilan reklam servislerinden onay belgesi,
14- İskan Belgesi,
15- Şirketlerde şirket ana sözleşmeleri,
16- Şirket müdürlerinin imza sirküleri,
17- Umuma açık yerler için emniyetten alınacak açılış izin belgesi.


Asayiş Birimlerine Verilecek Belgeler

Eğlence Mekanları İçin Verilecek Belgeler
1- Tapu fotokopisi,
2- Kira kontratı (kira ise),
3- İkametgah senedi,
4- Nüfus cüzdan sureti,
5- Yapı Kullanma izin belgesi,
6- Sabıka kaydı,
7- İmza sirküleri,
8- Oda kayıt belgesi,
9- Vergi levhası,
10- Mülki amirlikten havaleli talep dilekçesi,
11- Yarım kapak 2 adet dosya
12- Örnek fişi

Yabancı Çalışma İzinleri İçin Verilecek Belgeler
1- Pasaport (Türkçe tercümeli ve noter tasdikli)
2- Varsa Gayrimenkul Tapusu
3- Fotoğraf
4- Harç makbuzu
Çalışma Bakanlığına Verilecek Belgeler

Yabancı Personel Çalışma İzin Belgesi İçin
1- Dilekçe,
2- Müracaat Formu,
3- Fotoğraf,
4- Pasaport (Türkçe tercümeli ve noter tasdikli)
5- Özgeçmiş (Türkçe tercümeli ve noter tasdikli)
6- Öğrenim belgesi (Türkçe tercümeli ve noter tasdikli)
7- Mesleki Konumu (Türkçe tercümeli ve noter tasdikli)
8- Yabancı Personel Çalıştırma sebebi,
9- Şirket Ana Sözleşmesi,
10- İmza Sirküleri,
11- Vekaletname,
12- Vergi Levhası Fotokopisi,
13- Oda Kayıt Sureti,

*Yabancının 6 aydan uzun süreli ikametgahı varsa Çalışma Bakanlığına, yoksa kendi ülkesindeki Türk Konsolosluğuna Başvuracaktır. Yabancı işçi çalıştırmak isteyen şirket Çalışma Bakanlığına ayrıca Başvuracaktır.

Gümrük İdarelerine Verilecek Belgeler

1- Ticaret Sicil Gazetesi,
2- Oda kayıt sureti
3- İmza sirküleri
4- Vergi mükellefi olduğuna dair belge,
5- Vekaletname (vekalet durumunda)

Tapu Dairelerine Verilecek Belgeler

Tüzel Kişiler Adına Yapılacak Tapu işlemlerinde Gerekli Belgeler
1- Ticaret sicil tasdiknamesi,
2- Yetki belgesi,
3- İmza sirküleri,
4- Vergi levhasının örneği,
5- Şirket müdürünün nüfus cüzdan örneği


Ticaret ve Sanayi Odalarına verilecek Belgeler

Gerçek Kişiler
1- Nüfus cüzdan sureti
2- İkametgah senedi,
3- fotoğraf,
4- İmza sirküleri,
5- Vergi levhası,
6- Kayıt Beyannamesi,
7- İmzalı meslek gurubu listesi,
8- ortaklık hisselerini gösteren belge (Ortaklıkta)

Tüzel Kişiler
1- Noter Onaylı Ana Sözleşme,
2- İmzalı Meslek Grubu Listesi,
3- T.S.T.29.Maddesine göre taahhütname,
4- Dilekçe,
5- Kayıt Beyannamesi,
6- Ortakların ve müdürün ikametgah belgesi (3 adet),
7- Ortakların ve müdürün onaylı resimli nüfus cüzdan örneği (3 adet),
8- Ortakların ve müdürün fotoğrafı (2 adet),
9- ortakların ve müdürün imza beyannamesi (3 adet),
10-Yetkili tarafından imzalanmış “Şirket bildirim Formu” (4 adet)

Anonim Şirket kuruluş
1- Noter Onaylı Ana Sözleşme,
2- Dilekçe,
3- Kayıt Beyannamesi,
4- İmzalı Meslek Grubu Listesi,
5- T.S.T.29.Maddesine göre taahhütname,
6- Ortakların onaylı resimli nüfus cüzdan örneği (3 adet),
7- Ortakların ikametgah belgesi (3 adet),
8- Ortakların fotoğrafı (2 adet),
9- Yönetim kurulu üyelerinin, yetkililerin imza beyannamesi (3 adet),
10- Yetkili tarafından imzalanmış “Şirket bildirim Formu” (4 adet),

Anonim Şirket Şube açılışı
- Merkez Ticaret Sicil memurluğundan Onaylı ana sözleşme ve Ticaret sicili gazetesi,
2- Merkez Ticaret Sicil memurluğundan Onaylı, kuruluştan itibaren,şube açılışına kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm değişikliklere ait belgeler ve bunların yayınlandığı ticaret sicil gazeteleri,
3- Şube açılışı için T.S.T. 55 maddeye göre düzenlenmiş merkez ticaret sicili memurluğundan alınmış belge,
4- Şube açılışı için, noterden onaylı karar örneği,(Bu kararda; şube ünvanı, sermayesi,ikamet adresleri de yazılı olarak yetkilileri, temsil şekli, adresi ve faaliyet konusu açıkça belirtilecek)
5- Şube yetkililerinin onaylı nüfus cüzdan ve ikamet belgeleri ile fotoğrafları,
6- Şube yetkililerinin imza beyannameleri,
7- Dilekçe,
8- Kayıt Beyannamesi,
9- Meslek gurubu listesi,
10- T.S.T. 29 maddesi uyarınca düzenlenecek taahhütname

Kooperatifler
1- Ana sözleşme,
2- Ticaret bakanlığından izin yazısı,
3- Kayıt Beyannamesi (yönetim kurulunca imzalı),
4- Ortakların nüfus cüzdan sureti,
5- Ortakların ikamet senetler,
6- Ortakların sabıka kaydı,
7- Yöneticileri imza sirküleri,
8- Tescil masrafları

Yabancı Uyruklu Şirketler kuruluş
1- Noter onaylı sözleşme,
2- TC.uyruklu ortağın onaylı ikamet ve nüfus cüzdan örneği ile fotoğraf,
3- Yabancı ortak gerçek kişi ise, tercüme edilmiş noter onaylı pasaport, fotoğraf,
4- Yabancı ortak tüzel kişi ise, tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi,
5- Kuruluş işlemlerini yürütecek kişiye verilen tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı vekaletname,
6- Yabancı uyruklu temsilcinin tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti

Yabancı Uyruklu Şirketler hisse devri
1- Devir eden şirket tarafından hisse devrine ilişkin karar, Hisse oranı ve şirketi temsil edecek kişiye ait karar, (apostil veya konsolosluk onaylı)
2- Yabancı şirketin faaliyet belgesi ve sicil tasdiknamesi, (apostil veya konsolosluk onaylı)
3- Yabancı şirketin temsilcisinin fotoğraf, Türkçe tercümeli pasaport, imza sirküleri,
4- Yerli Şirketin hisse devir kararı,
5- Hisse devir sözleşmesi,
6- Ticaret odası tescil dilekçesi,
7- Ortaklık hisse bilgileri