SAAT ÜCRETLİ KISMİ SÜRELİ (PART – TIME) İŞ SÖZLEŞMESİ


İşverenin
Adı ve Soyadı / Ünvanı :
Vergi No :
İş Yeri Ünvanı :
SGK İşyeri Sicil No :
İş Yeri Adresi:

İşçinin
Adı ve Soyadı:
Tc. Kimlik No:
Sosyal Güvenlik No:
Doğum Yeri/Tarihi:
Telefon :
İkametgah Adresi:

İşin/Sözleşmenin
Başlangıç Tarihi:
Süresi :
Ücretin Şekli:
Giriş Ücreti:
Ücret Artışları:
Yapılan İşin Konusu:
Deneme Süresi:

GENEL ŞARTLAR :
1 – İşbu iş sözleşmesi belirsiz sürelidir.
2 – Deneme süresi yoktur.
3 - Personel, eş değer işlerde veya işveren ait diğer işyerlerinde istihdam edilebilir, şehir dışında görevlendirilebilir.
4 – İşyerinde aylık çalışma gün sayısı: …… Gün, Günlük Çalışma Saati: ….. (…………) saat
5 – Personel ikamet adresinde değişiklik olursa bunu işverene bir hafta içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İşçinin yasal tebligat adresi işyerindeki adrestir.
6 – Personel verilen işi özenle yapmak ve ahlak iyi niyet kurallarına uymak, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine riayet etmekle yükümlüdür.
7 - İşveren, işçilik haklarını ödemek, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.
8 – Personel, istendiğinde fazla çalışma yapmayı, (bayram ve genel tatil günleri hariç) peşinen kabul eder.
9 – Personel istendiğinde hizmet içi veya görevin gerektirdiği diğer eğitimlere katılmak zorundadır.
10 - Personel, işyerinde çalışma esnasında edindiği bilgileri ve görevi icabı vakıf olduğu konuları, sırları saklamak zorundadır. İşçinin, bu hükümlere aykırı hareket etmesi halinde işverenin tazminat hakkı saklıdır.
11 – Personel, her türlü izinlerde işverenden onay almak zorundadır.
12 – Personel, işyeri disiplinine, verilen talimat ve emirlere uymayı kabul eder. İşyeri İnsan kaynakları yönetmeliği ve ekleri iş sözleşmesinin devamı niteliğindedir.
13 – Personelin kıdemi işyerindeki hizmet süresidir. (Aylık Çalışma Gün Sayısı = Ay İçindeki Çalışma Saati / 7,5)
Personelin aylık sigortalılık gün sayısı da, yukarıdaki formüle göre hesaplanır)

SON HÜKÜMLER :
1 – Sözleşmede düzenlenmemiş konular da kanun ve mevzuat hükümleri saklıdır.
2 – Uyuşmazlıklar da çözüm mercii Giresun Mahkeme ve icra daireleridir.
3 – İş bu iş sözleşmesi …../…../………. Tarihinde tanzimle okundu kabulle imzalandı.


        İŞVEREN VEYA VEKİLİ                                                               İŞÇİ